HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 54

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

, -.­«..~.,`­~«v­­­­,·.r­”·.¤» ,.,; . ­‘=.......· . ­ :r~ ~ Y.__
.1 J ' ' ' · « ` , ‘ , x
E
· 45
drukt door het onbestemd gevoel van een naderend gevaar.
Op den Zondag van zijne aankomst werd Rev. William . j
g M. Walsh door vader Venuta in het klooster binnengeleid i
l en aan de zusters voorgesteld. Toen hü mg werd voorge­ j
steld, stak hr] zijne hand uit, hetgeen ik voorwendde niet ‘ 4
te zien, omdat ik een onverklaarbaren tegenzin gevoelde,
om met hem in aanraking te komen. Vader Walsh was V
nu vier jaren priester geweest, en was kort te voren in
r j gezelschap van vijf andere priesters uit Australie gekomen, «
j ~ waar zijn broeder, Rev. Thomas Walsh, ook priester is. .è
’ Op den tijd, toen deze man aan mü werd voorgesteld, E
x was hij ongeveer zes en twintig jaar oud. Hij was lang, ä
U innemend en waardig van voorkomen, had een zeer goed {
j uiterlük en aangename manieren. Hij had zulk eene zacht- `
_ moedige en heilige gelaatsuitdrukking, dat züne medepries­ 1
ters hem noemden, den ,,Engelachtige" of den ,,jongen St. p
Aloysius? O, hoe kan ik de diepte van zijn verraad beschrijven
of zijne trouvveloosheid in mijn geheugen terugroepen! De ‘
j Roomsch Katholieke kerk bestaat grootendeels uit huiche­ s _
j laars, maar vader Walsh was zeker een van ole volleerclsle l
{ hulchelelars, dien ik ooit ontmoette, en toch had het anders l
.. . . .. l
{ kunnen zijn, ware het niet om dien vloek der maatsohappg r {
l - den ongehuwden staat van de Roomsche priesters; een *
I stelsel, .dat in plaats van eene krans van hemelsche bloe­ Z
‘ men om Hymen’s voorhoofd te vlechten, de zoetste van
x alle menschelijke genegenheden vernielt en begraaft in het
,` graf der schande, waarin lichaam en ziel omkomt. ä
j, Vader Walsh kon een sieraad van de maatschappij en van r
i de wereld geweest zün, want hij was begiftigd met groote
j geestesgaven. Hij kon een goed, liefhebbend, en toegewüd j j
ä echtgenoot, een teeder, toegevend vader geweest zyn, want
zijn natuurlijk karakter was vurig en liefhebbend. Wanneer ·’
ik spreek over de grievende beleediging, die deze man mij . j
trachtte aan te doen, en de vreeselijke vervolging en de j .
hartverscheurende smart, die hij mij heeft veroorzaakt,
werp ik de blaam meer op het vervloekte slelsel dan op g i
den mom. De man laat ik over aan Hem, die ,,geen lust j g
heeft aan den dood des zondaars, maar dat hij zich bekeere
en leve," maar het slechte stelsel betreur ik en veroordeel
I ik met al de geestkracht, die in mij is. ­
1 Nadat hij aan mij voorgesteld was, plaatste zich vader
i l

. . i v