HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 52

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

.·;..,«ï =v~ ··’· ;·:~~ 4 ’ ` . ‘ · ‘ ·r‘; · .. ` , Y ·‘ ··,, ,_ . .,
j , 4-3
‘ Zuster Agnes was zeer eigenzinnig, daar zh door hare I
, vrienden altijd toegegeven was, en men haar nooit in de V ‘
j geringste kleinigheid gedwarsboomd had; daarom was zij _
j niet in staat zich te onderwerpen aan de wreede beve­len
j van eene superieure, die in ieder opzicht hare mindere .
‘ was; en zoo verzette zij zich dikwüls tegen de onrecht-
vaardige bevelen van zuster Josephine. Hare familie be-
zocht haar dikwüls, maar zü mocht hen nooit alleen zien.
j Zij zonden haar versnaperingen, die haar nooit gegeven l
Jj werden, en ieder harer bewegingen werd gadegeslagen en
j overgebracht door de spion, Mary de Sales. 7
f Zuster Agnes vertrouwde mg dikwüls de groote inner-
. j . lijke beproevingen toe, welke zij leed, en zeide, hoe zeer "
I zij werd verleid tot onchristelüke gevoelens tegenover eene
§ van de zusters. Zü uitte dikwijls de volgende woorden: 2
,,Zuster, moge God mij vergeven, maar ik haar zuster Mary I
; de Sales met mün gansche hart, en wat zuster Josephine ,
betreft, haar veracht ik!" Ik raadde haar al hare beproe-
Q vingen lüdzaam te dragen ter wille van hare ziel, en zeide, E
· j dat het graf ons spoedig uitkomst zou geven en dat onze ij
, belooning eeuwig zou zijn.
j Eens gebood zuster Josephine haar eene groote mand v
§ kleederen naar beneden te dragen. Zuster Agnes verklaarde, I
j dat zij te zwaar was, om door haar alleen gedragen te
‘ worden, waarop Josephine ondernam haar te helpen, ter- 5
$. zelfder tijd de mand tegen zuster Agnes aanstootend, zoodat
gl haar voet uitglipte en zg achterover van de trap stortte.
i Zuster Agnes lag verscheidene uren bewusteloos, alsof zij
{ dood was. Zü was gedurende eene week niet in staat, het
- { bed te verlaten, en gaf gedurig bloed op. Deze wreede mis-
handeling van zuster Agnes vervulde mijne ziel met ver-
mi ontwaardiging, en ik dreigde zuster Josephine, over haar
j te zullen schrijven aan vader Mc. Quade, den superieur
van de zusters, om hem hare ruwe behandeling van zuster
, Agnes mede te deelen, waardoor deze bijna gedood was
j geworden. Mijne bedreigingen maakte haar zoo woedend,
Y dat zr] mij met hare groote, krachtige hand in het gezicht
I sloeg. Ik keerde haar ook mijne andere wang toe, waarop
[ zij die ook sloeg, en in hare woede trok zü mh den sluier `
' af, en sleepte mij door de zaal bij mün korte hoofdhaar. Ik
1 weet niet, tot hoe ver hare woede haar zou vervoerd heb- I
ä .. ^ V ‘