HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 50

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

A7çw...;.;~..e«.; ,.... j
x J
r 41 V e .
van de armen, maar ik vond altijd de onwetende armen
meer geneigd, om aan de priesters en de zusters te geven, .
dan de rijken, die over het algemeen, meer verlicht zijn. A
De priesters zijn gekleed in purper en goud gewaad, wan- j
neer zü de mis bedienen, en bij andere gelegenheden dra- e
gen zn het fijnste laken, terwijl zij, van wie zij de mid-
delen verkrijgen tot zooveel weelde, in lornpen gehuld zijn. _
D De Katholieken bouwen sierlijke huizen voor hunne gees- ,
L telijken en meubileeren ze met allerlei voorwerpen van r
+’. ` gemak en weelde, terwijl hunne eigene armelijke woningen
j ledig en van alle gemakken beroofd zijn. De Katholieken moe- s
ten eene zware belasting voor hunne geestelijken opbrengen,
zonder dat zij zelve eenig werkelijk goed van hen ontvangen. ,
In de Roomsch Katholieke kerk is de vereering van Chris- ‘
1 tus verscholen achter het schouwspel van prachtig gekleede
.4 priesters, bewierookte heiligdommen, versierde beelden van .
~, de maagd Maria, schoone schilderijen, fresco schilderingen, g
_ , wonderdoende beelden van denkbeeldige heiligen en mar- · ,
F telaren, rozekransen, schoudermantels, gedenkpenningen,
l reliquieën en Agnus Deis met de aflaten, die er mede ge- ,
{ paard gaan; en is verbonden met vvegslepende muziek, gen- _
j · rige bloemen, brandende kaarsen, prachtig bekleede altaren, r,
· misbedienden in koorhemden gekleed, heilige asch, wijwater,
{ gewijde ouwel, heilige olie en zalfolie. ·
{ Daar zijn ook de aantrekkelijke ceremonien van het laatste
r oliesel, de absolutie, de biecht, de vasten en de dagen van t
l onthouding, kniebuigingen en stellingen van het kruis, bis-
‘ schopsstaf en myter met de bisschoppelijke hoogrnisver­
j _ sierselen, Latijnsche liturgiën, gekleurde misboeken, gouden ‘_
l en Fzilveren hostiekistjes en gewüde kelken, kroonkandelaren _
{ en vazen, kruisen en edelgesteenten,kostelijke kanten, fijne
··‘ï~··‘ linnens en het koninklijk purper, met ontelbare mindere
vormen en ceremonien. Dit alles, müne Katholieke lezers,
voor gg tot Christus kunt komen!
Maar Christus noodigt allen, om in waarheid en in ne-
derigheid tot Hem te komen, en opdat wij dit des te eerder
zouden doen, nam HU onze nederige natuur aan. Wij allen
hebben eene groote gave t_e bekomen, de zaligheid onzer ziel.
Indien wg ons die gave werkelijk willen verzekeren, moeten
wij dezen wensch niet aan een afgezant, hoe betrouwbaar
ook, toevertrouwen, maar wg moeten zelve naar de Fontein
». J « . · Knie., . ,,,,,, _,,,_,`,_.;, . .......,.,,~,l..‘.-.,,,. . ..”­ s»~.,.~,..»··~’ (1