HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 49

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

> ` ` _ . . ·;.;­v«·:s•»•-,;......;..2
. c ‘ ` à,/ `
` /
V .
tijd, in gezelschap van de zusters Josephine en Agnes
vertrok, daar wg heengezonden werden om een klooster
· te stichten in de stad Jersey, in Nieuw Jersey.
Vader Venuta, pastoor van de St. Josephs kerk, had alles
· voor onze ontvangst in gereedheid. Onze taak om eene
' nieuwe parochieschool op te richten, was geene gemak-
j kelüke. De zusters waren daar nooit te voren geweest,
l daarom was er zeer veel geduld en volharding noodig, om I
` _ de kinderen büeen te krügen. Echter waren wü toch spoe­
dig genoodzaakt, wegens het dagelijksch grooter bezoek van er/. `
E onze school, om naar Madison te zenden, opdat ons nog ,
eene non zou worden toegevoegd. Zuster de Sales werd
ons toegezonden. Zuster Josephine was aangesteld als su-
I perieure. Zij was eene tweede zuster Mary Joseph. Zuster
. Agnes was eene proefzuster en van hare beproevingen zal 1
, ik in een volgend hoofdstuk spreken. Ik volgde op zuster ,
Josephine in rang en werd spoedig de algemeene gunste- ~,
linge, zoowel bij de kinderen als bij de groote menschen; om ,
welke oorzaak ik veel leed van dejaloerschheid van zuster- ` F
- Josephine. Ik zag nooit zooveel morsigheid en ellende, als l
in deze parochie. Mijn hart bloedde voor deze arme, door
I priesters bedrogene menschen, en ik vraagde mg in het j ·
geheim af, waarom of er geen hulpmiddel voorhen was? r
i Ik bezocht hen in ziekte en ongeluk, in hunne armoede en
. ellende, in de gevangenis, en in hunne woningen, die van {
alle gemakken beroofd waren. Ik heb dikwüls de smerige- r
vloeren van hunne woningen geschrobd, wanneer de vrou-- I
wen ziek of dronken waren, en op alle mogelijke wijzen ‘ j
zocht ik hunne ellende te verminderen, zoo ver dat in mijn j
- vermogen was. I
Vader Venuta, hun pastoor, was een hartstochtelijk Ita- {
liaan, die zijne arme gemeenteleden nooit bezocht, behalve «­·ïv--·
l op zijne eindelooze bedeltochten. Op de rriken echter ver-
spilde hij zün priesterlüken dienst. HU bedelde niet alleen
zelve van zijne arme gemeenteleden, maar zond ook de-
zusters, orn voor hem te bedelen. Hü zeide dikwijls op
züne bijzondere wijze van spreken tot mij, wanneer hij
mij wilde laten bedelen: ,,O, gn züt zulk eene goede zuster
en de menschen houden van de kleine zuster en zij zullen
u veel geld geven."
J Mün hart kwam er dikwijls tegen op, om geld te vragen
_ ___, _,_,,__ L A Y _ _ «r _ yr __,_, __,,;»¤LxIh... .,,._ __ )_4_,_,, .....»~~.... ,_ , M ¤. /‘ «