HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 48

JPEG (Deze pagina), 957.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

, - , A. ,... ..,..nA
{ ­
i se
l 1
1
ï’ ‘ . ZEVENDE HOOFDSTUK. .
MIJNE Pnormssm EN ZENDING NAAR HUDSON crrr.
4 _ · l
_ Mijn proeftüd duurde een jaar en vüf maanden, zeven T
T maanden minder dan gewoonlijk vereischt werd, wegens ' 4
· de volmaakte gehoorzaamheid, die ik tegenover willekeurige
_ j superieuren had betoond en müne gelatenheid in vele hevige Q
j beproevingen, die mij waren opgelegd. Ik werd nu naar j
el het Moederhuis, in Madison, ontboden, om de onverbreek- ‘ ‘ j
_ . bare gelofte van Armoede, Kuischheid en Gehoorzaamheid ,
,» af te leggen. Ik trad nu in een tüd van afzondering voor
‘ acht dagen en bereidde mij in stilte en eenzaamheid voor A ï
de komst van den hemelschen Bruidegom, dien mijne l
gloeiende verbeelding zich had afgemaald met de schoonste Q
j menschelijke kleuren.
In mijn twee en twintigste jaar getreden, werd ik nu ge-
kleed in het zwarte kleed en ontving ik den zwarten sluier
· van eene geordende non, en ik deed de plechtige gelofte,
welke mü huwde aan I-Iem, dien de engelen dienen, en g
die mg geheel en al van de wereld afzonderde. Door het
afleggen van deze geloften had ik God een volmaakt offer
- gebracht, want het werd mii tot verdienste gerekend, dat *
‘ ik allen rijkdom had opgegeven door müne gelofte van . i
j armoede; dat ik mün lichaam en alle aardsche toegenegen­
i heid had opgeofferd door de gelofte van kuischheid, en mijn
ij wil en vrüheid ten offer bracht door de gelofte van gehoor- I
_ .-~·~;»- . zaamheid. Deze geloften waren een tweeden doop, een zoo ·
heldhaftig en uitstekend offer, dat St. Bernardus het noemt i
,,een heerlijk martelaarschap." Het is echter een martelaar-
‘ schap, dat God verwerpt, omdat het de eigengerechtigheid `
l op den middelaarstroon plaatst, waarvan de Eenige Mid- »
, delaar is afgestooten. En o, welk een armzalig, onzelfstan- I
_ j dig, troosteloos zoenoffer wordt hierdoor aangeboden aan `
g een beleedigd God! I
j . Na müne zelfopofferende professie werden mij eenige we- I T
g ken vacantietijd in Madison vergund, vanwaar ik na korten ·
è l
j
5 l
. ïg
·*‘·‘ =w .E,.'l,.A, ,._r_,,,r ,,,. D _,A­. ., I , , __ ,__,.A_;__,, ,,,,_ _, ,1 ___,r/ _, ., ,,,;__L