HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 46

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

r zo ._ er c _ Wi nimh.--.­«­•»- --.‘r,;..o. I
37
V
! r uit de parochie mij in het belang van hare kinderen wenschte
E te spreken en dat mij een onderhoud van slechts tien mi-
7 nuten werd toegestaan als eene beproeving der gehoorzaam- 1
Y heid, trad ik de spreekkamer binnen. Maar hoe kan ik Il
j mijne verbazing beschrijven, toen ik daar mijne oudste zuster
W Gertrude zag! In mijne vreugde vergat ik iederen plicht l
tot zelfbedwang, iederen plicht tot inachtneming der veror-
deningen, die der zusters alle betoon van toegenegenheid
·· verbiedt bg het zien van hare bloedverwanten. Ik sloeg ,
müne armen om haar hals, en kuste haar hartelijk, terwül
. ik haar verscheidene minuten aan mijn kloppend hart ge- "
j drukt hield. Ik was geheel overweldigd door de plotselinge
j en onverwachte ontmoeting van eene zoo teer beminde 'l`'
‘ zuster. -
j Vóór ik mün gevoel voldoende meester was, om naar
j de gezondheid van allen tehuis te vernemen, waren de tien ‘
, minuten om. Ik kon de gedachte niet verdragen van zoo .
. Q spoedig weder afscheid van mijne zuster te moeten ne- E
j men - daarom haastte ik mij naar zuster Mary Joseph _;
1 en smeekte haar op mijne knieen mij nog eenige oogen- _
’ blikken toe te staan, om müne zuster te zien. Zij weigerde
j mü eene enkele minuut meer te geven. Ik vraagde haar
. j toen, of zij dan niet ten minste eenige verfrissching aan
» mijne zuster kon zenden, die zeer vermoeid was na haar I
i lange reis van Rhode Island, vooral ook omdat zü zoo lang I
j had moeten zoeken, om mü te vinden, daar zg eerst naar
Madison was gegaan. Deze kleine daad van christelijke ·
gi, barmhartigheid weigerde zij, onder voorwendsel dat mijne T
ij zuster gemakkelijk naar een restaurant kon gaan, daar er
jl genoeg van die inrichtingen in de stad waren. Zij voegde
sci mij scherp toe, dat ik zeer dankbaar moest zün, dat het
_ I" r c mij vergund was mijne zuster te zien, en dat zü dit ook '
niet zou hebben toegestaan, indien zij het mijne ,,trotsche I
zuster" had kunnen weigeren, die stellig verklaard had
niet te zullen heengaan, zonder mü gezien te hebben. A
· , De menschelüke taal is ontoereikend, om de diepe smart
j te beschrijven, die ik gevoelde, nu ik verplicht was mijne {
I zuster zonder een enkel woord meer, zelfs zonder eenige l
l liefkozing te laten vertrekken. Vijftien maanden zonder iets
j te vernemen van hen, die ik zoo innig liefhad - zonder een
l dierbaar gelaat te zien! en dan ten laatste, wanneer eene
;_____,,,‘_,,_g,è, ~-· .·‘ 5 ^‘·‘;· .‘ ‘ ‘;;,« · ` ,..,_. , ` . c .. ,-,....4. -.,.1... 1-in.;