HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 43

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

r r Cl;
:> <· .
I 34 .
‘ ’ . ,
lf; Nadat ik in mijne openbare lezingen in de Vereenigde ‘ y
g', Staten voorbeelden van wreedheid jegens de weezen aan-
t, gehaald had, trad Dr. John Quinn, de Roomsch Katholieke ‘
, geneesheer van het weeshuis te Paterson, in een twistge­
tg _ ding- met mij in de nieuwsbladen, terwijl hü door de tast- l
baarste leugens het publiek trachtte te verblinden. Hij zeide .
if o. az ,,Ik behandelde het kind, Sarah Ann Berry genaamd,
jj wegens eene hartkvvaal, reeds vóór zü naar het weeshuis
jl, ging, en zeide aan hare moeder, dat zg niet heel lang kon
leven." Ik hield eene lezing in Paterson en vergeleek de j"
jl · uitspraak van Quinn met de feiten. Juürouw Berry, de
jg moeder van het kind, was onder mün gehoor. Na de lezing S
kwam zü mij hartelijk de hand drukken en dankte mg met j
j tranen, ten aanhoore van vele getuigen, waaronder Rev. G.
·.j, Winans, Rev. M. Daily, de heeren Turner en Williams, bene- j
r gg vens een groot aantal andere heeren en dames, voor de vrien­ jj
, ‘, delükheid, welke ik hare kinderen betoond had. Zü getuigde . i
gj bü die gelegenheid, dat ieder woord, dat ik gezegd had 1
;§ betreiïende de behandeling van hare kinderen, waar was ` >
Q‘ en deelde mede, dat noch Dr. Quinn, noch eenige andere- ‘
iii, doctor haar kind ooit behandeld had voor eene hartkwaal i ,
‘> of welke kwaal ook, en dat zij nooit een woord met Dr. L,
á . Quinn gewisseld had. Zij gaf verder getuigenis van de wreede ,
g behandeling, welke haar andere dochtertje, Mary, van de
zusters had ontvangen, en toen zij haar uit het weeshuis
terugnam, hielden de zusters schandeligk de goede kleede­
ren achter, waarmede zr] haar kind naar het weeshuis had ?
ij; gezonden en zij zonden haar heen in smerige lompen,. _ " ,
EQ nauwelüks voldoende, om haar te bedekken. Jennie Carney,. r g
eene van de weezen, waarvan ik reeds vermeldde, dat
‘ä wegens slechte behandeling uit het gesticht weggeloopen g
· was, bevond zich eveneens onder mijn gehoor. Zij was nu ' ` "
‘ een flink, ontwikkeld meisje van zeventien jaren, die ook
vooruit trad en mij met groote hartelükheid begroette. Zij
betuigde ook in het openbaar en ongedwongen van de
waarheid mijner berichten met betrekking tot de behan- t
deling der weezen.
I . Zoo zal en moet de waarheid altüd zegevieren. Dr. Quinn
’§ leed eene schandelijke nederlaag; zelfs Katholieken vielen
Y hem af en ik was gewroken.
éë
H i l
1 ~·­` ? ¥·r·‘€nA#m··~;?···r ·§{:?ï`F--;;ëï#ï­»··~;~»?~~e -.·-·~-~­ * ·