HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 42

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

. ‘ _ hl.
‘ heb!" ,,Ja, zuster, maar zijt gij er zeker van, dat gij haar ïjä
Engelsch zout gaaft ?" Ik zag haar vast in het gelaat, want
ik gevoelde mij overtuigd, dat de zaak niet in orde was, daar
. { hare vroegere onaardigheden tegenover het kleine gestorven ·
F meisje mij voor den geest kwamen.
_ ·Op scherpen toon antwoordde zü: ,,I-Iet kind stierf aan
eene hartkwaal, en het gaat u niet aan, welk geneesmiddel ·
ik haar gaf." En hiermede sloeg zij de deur woedend ach- ïä
j, Qi, ter zich dicht, terwijl zü de kamer verliet. Ik had de '
« treurige taak te vervullen van het lijkje in de eenvoudige
{ doodkist te leggen en het werd zes uur, nadat het gestor­ ik
· ven was, door een aanspreker weggehaald, om in de koude
, aarde in een bedelaarsgraf te worden gelegd. _
! Geen geneesheer werd er bh geroepen, geen onderzoek gi
§· gedaan; niet de minste vragen werden veroorloofd met be-
A g trekking tot den plotselingen en geheimzinnigen dood van ,3
á p dit arme kind. Zelfs hare moeder mocht haar niet zien, sê
, totdat zij dreigde de zaak bij de burgerlijke autoriteiten be- jï
Q kend te zullen maken en haar kind te laten opgraven, tenzij
¥ de kapelaan haar vergunning wilde geven, om nog eenmaal
l haar geliefd kind weder te zien, voordat het graf haar voor
e altijd aan het menschelijk oog zou onttrekken.
· De weezen kunnen zich nooit bij hare vrienden beklagen,
._ ’ omdat zh ze nooit alleen zien; eene zuster is altijd binnen ‘ gj
." gehoor. Iedere maand is er een bepaalde dag, waarop be-
zoekers de weezen mogen zien, en op dien dag zgn zij jl
netjes gekleed, worden gewaarschuwd en met eene strenge
straf bedreigd, indien zg in woord, toon en manieren de
· hun gegeven bevelen overtreden. I-Iet is den weezen ver-
·· , boden eenigen omgang te hebben met de kinderen van de ;§
j parochie. Zü zün met hunne klachten en grieven afgesloten
i van de bedrogene menschheid, en over hem of haar, die
= deze grieven aan het publiek wil bekend maken, ,,wordt
de banvloek uitgesproken," zegt de kerk van Rome.
Ik heb vele dingen aan het licht durven brengen, mij
. niet storende aan de vervloekingen, die Rome over mün {
hoofd uitspreekt, of aan het geweld, dat men tegen mü
, moge plegen; en hetgeen ik betreüende de weezen heb
` medegedeeld, is door sommigen van de betrokken partijen
` moedig bevestigd, gelük de volgende paragraaf zal aan- g
toonen: j
· KLOOSTERLEVEN.
» ä
I
le- ..». M g . _