HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 41

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

32 1,
ïë _
*’ wegens slechte behandeling weg, en toen zig voor de tweede
äï maal gevonden en teruggebracht werd, bond zuster Mary
Joseph haar met een touw aan een paal vast en geeselde
ärätrkrräätê ds grorottste b&Ibà,311`SïhälG1d. K11tty1Roon§y, een u gn
A 1 1 j an ij jaar moes wee ge ee e we en u1 ‘ j
de ' het gezicht gehouden worden, omdathaar aangezicht op j
de vreeselükste wijze mismaakt was door de slagen en ·
ï‘?< schoppen die zij van zuster Gonzaga ontvangen had. Ik
zou nog ,vele gevallen van de onvriendelijkheid der zusters j ,
‘,· voor de weeskinderen kunnen mededeelen, maar ik wilde
V oplettendheid van den lezer nog slechts op een voorval "ll
» Q vestigen. _ _,‘
{lj Juffrouw Berry, eene arme weduwe, plaatste hare twee '
kinderen in het weeshuis. Zij heetten Sarah Ann en Mary ;
Berry. Sarah Ann, de jongste, was zoowat drie jaar oud. ;_
jg Zuster Ann Joseph was ziekenzuster voor de weezen; zij ;
nl toonde grooten afkeer van dit kind, en deed haar op alle A l
Q, mogelrjke wijzen lijden. Op een morgen toen de kinderen á
N 7
ongeveer een jaar in het weeshuis waren geweest, riep :
if; , zuster Ann Joseph Sarah Ann weg van haar schamel ont- §
ii büt, 'orn in de ziekenzaal te komen,. ten einde haar eenige
medicun te geven. Dit verbaasde mij, daar ik volstrekt niet r
had gemerkt, dat Sarah Ann dien morgen iets scheelde; ‘
T? daarenboven was zg een zeer gezond kind, dat nog nooit ` ,
· ziek was geweest, zoolang zij in het weeshuis was. Onge­ ,r
. veer tien minuten nadat Sarah Ann de eetzaal had verla­ ‘
gl; ten en terwijl ik aan het ontbijten was kwam Emma _
Scanlon in ademlooze opwinding naar mü toe loopen, roe-
.. pende: ,,0 zuster, zuster! kom spoedig; Sarah Ann Berry _
ïg sterft." lk haastte mij naar het schoolvertrek, waar ik het. _
' kind in de vreeselijkste stuiptrekkingen op den grond vond 1 ‘
liggen. Toen ik haar opnam, gdf zy onmlddcllljk in mync »
drràneogl dendgecstü. Vpftieräninutän warend1läau(;2velülïstvooläbi_j, ,
.,; se er zij e ee zaa in oeien e gezon Gl vera en a ,
‘; en nu was zij reeds een lijk, terwijl haar plotselinge dood
schrik verspreidde in aller hart.
Ik zond om zuster Ann Joseph, die zeer bleek en ont- ’
, steld in hetschoolvertrek kwam. ,,Zuster," zeideik, ,,wat
» a voor medicgnen hebt gi dit kind gegeven? Zie zij 1sdood." 2
l . _ _ J 7
Zij antwoordde uit de hoogte: ,,Ik gaf haar Engelsch zout, wat .
{I gaat u dat aan? Ik geloof, dat ik de zorg voor de ziekenzaal
;
zi `