HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 40

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

31
om haar te troosten. Zuster Ann Joseph duwde mij weg,
deed haar harden lederen schoen uit, en begon het onge-
lukkige schaap daarmede zoo hevig te slaan, dat bü elken
wreeden slag bonte en blauwe vlekken zich op haar lichaam ‘
vertoonden. Ik kon dit niet verdragen, maar duwde de
zuster op zijde, haar vragende, of zij van plan was, het
kind te vermoorden. Müne tusschenkomst maakte haar
woedend; zü zond een ander kind om de lederen zweep,
‘ legde het kleine, naakte lichaam op het bed, en sloeg het
Q¤ kind met de woede van een vüand, tot het bloedde. Het
` geschreeuw van haar slachtoffer maakte dit monster in ig
vrouwengestalte nog woedender, zoodat zü eindelük, om
hare kreten te smoren, de kleine naar de badkamer bracht,
haar in eene tobbe plaatste en üskoud water over haar
heen wierp, haar zoolang onderhoudende, tot zü zoo be- ij?
vroren was, dat haar lichaam stüf werd, alsof het dood was. jg
Als natuurlijk gevolg van zulke barbaarschheid, volgde jj
hierop eene hevige koorts, die büna haar dood ten ge-
volge had.
BU eene- andere gelegenheid sloot zuster Gonzaga, Mary
Carrigan, een meisje van negen jaren, wegens het kleine
vergrüp van het afplukken van eenige bessen uit den tuin
van de zusters, op in eene donkere kast in den kelder,
waarin ratten en muizen waren; zij liet het kind daar van ‘
acht uur in den morgen tot vijf uur in den avond, en toen gj
dit ideaal. van eene Zuster van Barmhartigheid haar on- jj
gelukkig slachtoffer kwam verlossen, vond zü haar als een
idioot aan den muur vastgeklemd. De wreedaardige straf
- die zij had toegepast, maakte dit eens zoo vlugge en ver-
standige kind tot een idioot voor haar geheele leven. ·
JN Zuster Mary Joseph sloeg kort daarna Mary Gray om
« ’ ' eene lichte overtreding met zooveel gestrengheid, dat haar ·
. lichaam vol blauwe en zwarte plekken was. Dit arme kind, gj
door herhaalde slechte behandeling wanhopig en verbitterd, K;
E liep uit het weeshuis weg; zg werd op straat gevonden en `lj
‘ in het armenhuis gebracht, waar zg herkend werd en
[ naar het klooster teruggebracht.
{ Zuster Ann Joseph sloeg een kind van elf jaar, Jennie j
Oarney, zoo onbarmhartig, dat zij ook wegliep; terwül de .
teekenen der wreede mishandeling op haar lichaam _zicht­ _ Qj
baar waren. Lizzie Madden, twaalf jaar oud, liep tweemaal
l V
1
<l
·
j ë
" .__ .... i - V _ «·····­ · V, W