HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 38

JPEG (Deze pagina), 879.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

/ I _ . ` ' 'ï g_:
` " è
29
van den morgen aan niemand te vertellen. Met hare ge- §·
wone geveinsdheid wist zr] haar gedrag te verontschuldigen. l
Zij wendde voor, dat Vader D zich plotseling, zeer onwel
had gevoeld, terwijl hü haar over zaken kwam spreken, L ~
en dat zij er op had aangedrongen, dat hg op haar bed zou lê
gaan liggen, daar zij hem dan gemakkelijker eenig ge- ­
neesmiddel kon toedienen. ` ‘ i
VIJFDE HOOFDSTUK. g
; 14
NOG, Emmen vooinamsnonu vnu wnmznuarn rnenivovrzn
DE WEEZEN. ,

. ‘ ä li
I-let lot van een wees is altüd zeer beklagenswaardig, ïj?
maar hoeveel te meer is het dat, indien deze arme schep-
seltjes geheel aan vreemden zijn overgelaten, en vooral
aan vrouwen, wier hart nooit klopte van vreugde en moe- V jg
derliefde; wier vervelende en eentonige levenswijze ieder ll
sprankje van teederheid en medelüden heeft uitgedoofd en
die door bevelen en geloften genoodzaakt worden, iederen {X
menschelijken band te vergeten, ieder vrouwelük gevoel
te onderdrukken, en ieder natuurlijk gevoel van genegen­ · nl ë,
heid te smoren! Welk lot wacht de kinderen, die aan de E ïï
_ zorg van zulke wezens zijn toevertrouwd? Laten de vol-
j' E gende feiten hieromtrent het antwoord geven.
Eens stond ik in gezelschap van zuster Mary Joseph aan 2 lê
hetsterfbed van eene arme vrouw. Haar man was op het ? ïï
slagveld gestorven, en zij was verplicht geweest uit was- , gi
schen te gaan, om in haar onderhoud en in dat van haar jj
kind te voorzien. Eindelijk werd zij ziek en zou spoedig i
{ sterven. Daar zij zich bezorgd maakte over het lot van ; g
haar lief kind, zond zü eene boodschap aan de Zusters van i
( ‘ Barmhartigheid en beval met stervende stem haar kind aan q
gx de zorg en de barmhartigheid van zuster Mary Joseph, Q
‘ ` L 2
‘ f
l Q
‘ l
' `* 7*: , ··., .‘·· ·,=;­,ï‘a . . ,, Y