HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 37

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

j . "
i
g .
è 28
ë kerk, en juist wanneer zh gereed waren, kwam zij het
I, schoolvertrek binnen, liep naar mij toe, en vraagde nm,
r terwül zü mü hevig sloeg of stompte, waarom ik de kin-
g deren de roode kleeding niet had doen aantrekken. Ik ant- "
E woordde dan, dat zij mh bevolen had, ze in het groen te
ïç kleeden. Daarop wierp zij mij scheldwoorden als deze naar _
L het hoofd: ,,Gij leugenachtig, lui schepsel, verander het
groen in het rood in vüf minuten, of ik zal je ribben stuk
. slaan," enz. De arme kinderen waren genoodzaakt, om hare _ K
ï kleeding in vüf minuten te veranderen, om bijtijds in de {
E kerk te zijn, hetgeen niet alleen de grootste verwarring on- p
{ der haar teweeg bracht, maar mij tot twaalf uur bezig hield,
‘ om de dingen weder op hunne behoorlüke plaats te bergen.
Het was eene ongewone zaak, om zuster Mary Joseph
beleefd tot de zusters te hooren spreken, maar haar voor-
komen en hare manieren ondergingen eene groote veran-
dering, wanneer zg gasten in de spreekkamer ontving. Zn . ·
Q was dan enkel glimlachjes en beminnelijkheid. Voor de
"5 wereld w_as zij eene heilige, eene zachte ,,vrome zuster." Ach-
ter de schermen was zig eene duivelin, een wreed, wille-
l ` keurig schepsel, eene echte helleveeg. Ik zal het gordijn,
dat haar voor het oog der wereld verbergt, nog wat hoo-
ger oplichten.
l Eens was ik verplicht haar te raadplegen over eene zaak
_ van gehoorzaamheid, die op de weezen betrekking had.
- Daar ik vreesde het te zullen vergeten en mij daardoor
eene zware boetedoening op den hals te halen, verliet
. ik mijne klasse in de school, en spoedde mij naar de kapel,
waar ik verwachtte haar op haar post te zullen vinden,
· _ maar zh was daar niet. Ik ging zacht naar hare slaapka-
j ‘ mer, en opende de deur zonder geraas te maken, vreezende _
haar te storen, indien zij slapend of ongesteld mocht zgn. ·‘ j
Zü sliep niet, maar onderhield zich met een eerwaarden
j vader, die nu dood is, op eene wüze, die weinig in over-
4, eensternrning was met de kloosterwetten. Zh werd woedend
jg over mün indringen, en gooide mij hevig van het portaal
jï en de trap af. De val was zoo hevig, dat ik er eene week
lang kreupel door liep. Bevreesd zünde, dat ik haar gedrag {
aan de andere zusters mocht bekend maken, riep zh mij
E ’s avonds in hare kamer, verontsohuldigde zich, omdat zg ( ·
ë _ mij van de trap had geworpen en verzocht mg het gebeurde Ex