HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 36

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

___r ...Y :»¤­;¤:_;Yr:€3 ‘‘‘" ’_ _; _ _' ___` Ngijï 7 V _ _' _ > `«
o
li
lf
27 j
· spanning tegenwoordig te zgn, ook al nam ik er geen
deel aan. Ik wil hier een voorval mededeelen, dat een de- l
zer dagen plaats vond.
Een aantal priesters brachten den namiddag bg de zus- ·
` ters door, en maakten zich vroolgk onder het gebruik van v
hun wgn, roomgs, gebak, lekkerngen, noten, enz. Het vertrek
waarin zij zaten, had een houten vloer. Een groot insect,
dat op den vloer liep, trok de opmerkzaamheid van zuster g
, __ Ann Joseph, dievan haar stoel opstond en het dood trapte . lg
‘ " hetgeen een akelig geluid maakte en eene leelgke streep ;
op den vloer achterliet. Ik kon den uitroep niet weerhou­ lj
den; ,,0, zuster, hoe wreedaardig!" Deze uitroep vestigde , i
de opmerkzaamheid van de priesters op deze daad, welke i Q
zg te voren niet schenen opgemerkt te hebben. Zuster Q li
Mary Joseph werd nu geërgerd, omdat de priesters door mg j
op de ongemanierde handelwgze van zuster Ann Joseph Q
werden opmerkzaam gemaakt en zg wierp mg een blik »§ aï
J toe, welke duidelijk zeide: ,,Gg zult daarvoor boeten." _ Ti
Den volgenden dag zond zg een kind naar de school,
waar ik mg bevond, om mg terstond in hare tegenwoor­ · l
digheid te. ontbieden. Ik gehoorzaamde en vond haar in ·;
het kippenhok met een groot voorsngmes in de hand, en
eene hen met saamgebonden pooten. Zg sprak mg aldus 5 li
aan: ,,Ik zal uwe gevoelige zenuwen genezen en u leeren J
mg nooit te ergeren, door de priesters opmerkzaam te ma- { ,;l
ken op de fouten der zusters. Eene nieuwelinge gelgk gg, ; ·
die aanmerking durft te maken op de daden van gepro­ ä ig
feste zusters!" Zg gebood mg toen het mes te nemen _en
de kip den kop af te sngden. Ik nam het mes en begon Fr
, den kop van het dier af te sngden. De hen begon te trap- §§
pen en te bewegen, waardoor mg het mes uit de hand
‘· "‘ viel en ik begon te beven uit medegevoel voor het arme Q
dier. Ik zeide zuster Mary, dat het mg onmogelgk was de
hen te dooden, omdat ik het lgden van het arme dier niet . ,3, ,]
` ` P kon aanzien. Zg hield vol, en ik beproefde het weder, maar gi lf
‘ met hetzelfde gevolg. Ik beproefde het nogmaals en nog­
maals en het gelukte mg na een uur van de grootste fol- {
ii tering voor de hen en voor mgzelve, terwijl ik gedurende g.
I de operatie twee malen flauw viel. grt
1 Het gebeurde dikwgls, dat zuster Mary Joseph mg beval g l
Q de weezen in hare groene kleeding te kleeden voor de lp
., L;
A l.
. ‘ i
i a
l ;
· l
l
---r >@ " <;___£,____gé;__;_;.*;__ · ...·.;~·.;... , Y. ··_·~Ee>·~g;;«g~ ;«· ,·’ f _ I W W Y A J N