HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 35

JPEG (Deze pagina), 974.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

l ` _,_ r _,,. . , __ , ...__ __,_ ,v___ __" ...r ::¤·;¤;YT:’3 ‘‘''
l _ 26
die bevreesd waren, om de ,,heilige zusters" iets te weige­ ‘
{ ren. Zuster Mary Joseph hield de vüf dollars voor zich en
T de ladder, die ik gemaakt had, was nog in gebruik, toen
4 ik Paterson verliet, waar ik veronderstel, dat zij nu een
j; reliquie is, ter herinnering aan de wederstrevige zuster Te- `
,. resa de Chantal.
i Op een morgen in Mei waren al de zusters voor schooltijd
j. bezig met het maken van bloembedden in den tuin. Ik was
; aan het graven met eene kleine vuurschop, en terwül ik , _{_
hiermede bezig was, vloog er eene groote aardvvorm in mün ‘ ‘
gezicht, waardoor ik een schreeuw gaf. Daar dit het uur
van stilzwügen was, vraagde zuster Mary Joseph, wie het
, gebod had overtreden door te schreeuwen? Zuster Mary
· de Sales, altüd gereed tot overbrengen, antwoordde, dat zus-
. ter Teresa de Chantal dit gedaan had. Ik legde haar de
’ reden uit, waarop zg mg beval de worm te nemen en die "
op te eten. Ik stond als verpletterd op dit bevel en zeide
’ dat ik bang was, er door vergiftigd te worden; waarop zü J
antwoordde, dat, al was ik er zeker van, dat ik er door
sterven zou, het mijn plicht was te gehoorzamen. Zij her-
j innerde mij ook aan St. Catharina van Sienna, die wormen at
uit den kanker van de borst eener vrouw; zij zeide ook,
indien ik ·ooit verwachtte, eene heilige te worden, ik hunne
ç kastijdingen moest navolgen. Ik had altüd den grootsten
j afschuw gehad van alle kruipende dieren en de gedachte
alleen, om de worm in mijne hand te nemen, was onuit-
' staanbaar. Maar ze op te eten, bah! hoe walgelijk! Ik had
het dier nauwelijks in de hand genomen, of, door mijn
g gevoel overmeesterd, liet ik het weder met een schreeuw
vallen. Hierop nam zuster Mary Joseph de worm en duwde j
Q die in mijne mond, en deed ze mü kauwen, tot ik hevig
. ongesteld werd. · ‘·
al Een groot aantal heilige dagen worden door de nonnen
# ‘ in acht genomen, en op zulke dagen brengen de priesters
; den tüd in het klooster door, en vermaken zich met de ` ` *
ia, zusters, zonder eenigszins te letten op het overtreden der voor- ‘
schriften, die slechts twee uur per dag toestaan voor uitspan­
_‘ ning. Op deze dagen trachtte ik altüd naar de kapel weg
Eï te sluipen, maar zuster Mary Joseph, voor wie müne vroom- i
§;· heid een steen des aanstoots was, verbood mij anders te ,‘.
handelen als de andere zusters en beval mij bg de uit-