HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

` w..’v 1 l` .ï.»`,.;; ï, .. . ;
’ l E , ' ‘ L if
*Ԥ` 1 Q
‘ 25 -
D i kon, verhief ik mij op de teenen, toen de ladder plotseling `
onder mijne voeten weggleed, waardoor ik op den grond _`
viel, en daar ik gedeeltelijk op de treden nederkvvam, brak , ‘
de ladder geheel. Ik bezeerde mün rug hevig, maar mün per~
soonlijk leed hinderde mü niet, het was de ladder die ik be-
treurde, hdsgag ill; wàst eene lèevigedboete äullielnklkrijgen, .
wegens e re en aarvan. even enami es u en van , ,3j
de gebroken ladder op bracht ze tot zuster Mary Joseph en L
I . W · knielde aan hare voeten, om eene boete te vragen. De woor- Q
Tl den, die zij mg bij die gelegenheid toevoegde, zün nog zoo s_ gg
levendig in mijn geest geprent, als of ik ze pas gisteren
j hoorde. Het waren zulke onbeschofte uitdrukkingen, zoo wg
v verschillend van alles wat ik ooit te voren gehoord had! ·
’ Totboetedoening moest ik eene andere ladder maken, juist
gelijk aan die, welke ik gebroken had. Ik had nooit in mijn
leven iäts aan tirrênïleiêeäi gedaanf; de ïehgoëzaamhcgtd eghtgr ‘ _ j ij!
vergun e mij nie 1 regen ies n e r ngen, e ni e
verontschuldiging aan te bieden. Het komt er niet op aan `
hoe ongeschikt en onzinnig het bevel is, daar ,,de volmaakte `
gehoorzaamheid eene ziel verlangt zonder wil en een wil ·
­ zonder verstand." ’ ’ ’
I Daar het Zaterdag was, hadden wij geen school; ik had dus <
den geheelen dag om deze boetedoening te volbrengen, met j
verwaarloozing van iedere andere plicht en mij was op- -‘
E gelegd,. het voor middernacht gereed te hebben. Ik riep
Emma Scanlan, de oudste van de weezen, om mü dien dag
te helpen, en ging toen naar de kapel, om St. Joseph, die j ·­’@
‘ timmerman geweest was, te bidden mvg te leeren, hoe ik de f
ladder moest maken. Een wonder verwachtende, ging aan "
den arbeid. Ik zaagde en hameide tot 4 uur in den middag, jj
p _ vóór ik er in slaagde, om iets in elkander te krijgen, dat op een s
" ladder geleek, en ofschoon niet zoo goed afgewerkt als de _
A vorige, was zij even stevig. Weder ging ik tot zuster Mary _;
., _ Joseph om teweten, of mijn werk hare goedkeuring weg- .
`§ doeä; maïr zg àiaddziclicvgorgeräomenbniäa ïvredenáse zgn, en .,,‘ E
2 me egens aan e en ij en en ar ei , renmn evo voe­ ;, 5
= ring van haar bevel gekost had beval zg mh mijn hoed op te A
j zetten en uit te gaan, om den prás voor eene nieuwe ladder te _. {Q
. bedelen vóór den tijd van het avondeten. Dit was weder W
l eene nieuwe vernedering voor mg; ik slaagde er echter »
j in, om vüf dollars te bedelen van de bedrogen menschen, < rg
" L"
S j
. j l`
. i;