HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 32

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

l 23 ,
. M
.· £j
_ baadde ik de verwaarloosde kinderen, wier lichamen ook
geheel met ongedierte bedekt waren. Deze behandeling, g
‘ waaraan zij niet gewoon waren; deed mij hare liefde win-
` nen en zü zagen mijne nadering met vreugde tegemoet. ;
Zü zaten gaarne naast mg en aan müne voeten en wed- 5
ijverden met elkander, wie het dichtst bü mij zou zitten,
als ik ze kleine anekdotes vertelde, terwül ik hunne ver-
sleten kleederen zat te naaien. Ik was alleen ’s morgens .
­ voor schooltüd met de weezen en ’s avonds na de sohool I
" tot den volgenden morgen, daar ik ook verplicht was, zestig
kinderen in de school van de parochie te onderwüzen.
Maar deze staat van zaken zou niet altijd duren. Zuster W
de Sales, ,,de overbrengster", de liefde en de ongepaste
gemeenzaamheid, gelijk zig het noemde, ziende, die ik tegen-
over de arme weezen ten toon spreidde, klaagde mü aan
bü zuster Mary Joseph, die mij ter verantwoording riep, rz
en mij verbood de kinderen in het vervolg dicht bij mij ·
te laten komen. Ik werd onderworpen aan de nauwkeurigste je
bespieding door zuster Mary de Sales.
Eens vertelde zü aan zuster Mary Joseph, dat een klein jj
· kind, Mary Grey genoemd, haar eene onwaarheid had ge-
zegd, waarvoor zij streng gestraft behoorde te worden.Dien­ g
overeenkomstig kwam zij tot mig met een bevel van zuster
Mary Joseph, om het kind eene strenge kastüding toe te . jïjj
, dienen. lk riep Mary Grey terzijde en strafte haar voor C
j hare fout, door haar in levendige kleuren de afschuwelük ’ ·‘.
heid en den omvang van de zonde te schilderen, en tot
straf gebood ik haar neder te knielen en God om vergeving
te vragen, hetgeen zij zeer berouwvol deed. Maar het arme
ij kind zou er zoo gemakkelük niet afkomen. Zuster Mary ,
r, Joseph, die achter eene zijdeur op de loer stond, kwam de j
kamer binnen, en vraagde mij op grimmige wijze, waarom
, ik haar bevel niet ten uitvoer bracht en het kind strafte. j"
kg Ik antwoordde, dat 'ik haar gestraft had, waarop zij her jl
nam: ,,lk zal u leeren, hoe gij haar straffen moet; gij j ij
j' bederft deze kinderen en spoedig zullen zij de zusters re-
, geeren." ~ C jï
j Toen nam zij het kind mede naar een kelder en beval jl
mij haar te volgen. Zü bond dit kleine kind, dat nog maar ïï
zes jaar oud was, over een. gebroken stoel, stroopte het ll
de kleederen af en op onbarmhartige wijze sloeg zü het
’r Z
CX [1
- G
; ·#
er jj
l