HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 31

JPEG (Deze pagina), 973.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

I
22 j
schenen, aantrekken. Om twaalf uur marscheerden zg weder _
‘ twee aan twee naar de eetzaal, waar zg een ontoereikend
'maal genoten. Hun middagmaal bestond uit soep van mager ‘
en bedorven vleesch, verdikt met overblgfsels van ouwel en .
korsten van beschimmeld brood, die haar werd toegediend
in kommen, waaruit zg aten met verkleurde tinnen lepels.
Ik zag nooit een bord, mes noch vork op de tafel.
Om één uur gingen zg weder naar school, en bleven
daar tot drie uur, wanneer de school uitging. Na den school- - p
tijd werd de uniform weder verwisseld voor de oude, "
leelgke lompen. Om vgf uur kregen zg hun avondeten, dat
onveranderlgk bestond in rnaïssoep met stroop en voor
een verandering met karnemelk. Soms kon de zwakke
maag van deze kinderen het onsmakelgke voedsel niet
verdragen en bg zulke gelegenheden stond zuster Ann
· Joseph, de huishoudster, met eene lederen zweep voor haar,
, om ze te slaan totdat zg het walgelgk voedsel opaten of
C anders werden zg uitgehongerd, totdat zg eindelgk blgde
gp waren, iets te eten te krggen.
Ik kon ‘rngne tranen niet weerhouden, toen zuster Ann ·
v Joseph, de vroegere moeder, op den tweeden dag na mgne
ï aankomst de kinderen dwong, om een half uur barrevoets
; in de sneeuw te loopen, en zg sloeg hevig met de zweep
à op de bloote schouders van haar, die stilstonden of aarzel-
den. Deze zuster bespotte mgne weekelgkheid met betrek- ,
king tot de weezen, en zeide mg, dat ik spoedig aan zulke
dingen zou gewoon raken en dat ik dezelfde tucht moest i
aanwenden. ·
Niettegenstaande de strenge bevelen, die mg werden ge-
geven, besloot ik toch deze hulpelooze kleinen met liefde ,
en vriendelgkbeid te regeeren. Hare hulpelooze en verlaten
p toestand wekte mgn medelgden op. Ik sprak ze vriende- er ‘-
lgk toe en glimlachte tegen haar en zg beefden weldra Q
niet meer bg mgne nadering. Zg waren in zoo groote vrees `
voor de zusters, dat het zien van eene van haar, ze reeds K)
sidderend deed wegvluchten. Ik verzorgde de jonge kinde- ­ l`
ren in al hunne nooden: ik reinigde hare hoofden, die door ,
verwaarloozing vol ongedierte waren, en bedekt met won- ‘
den en rooven, hetgeen het afschuwelgkst werk was, dat
ik ooit verricht had; met dagelgksche zorg echter, waren
zg binnen drie weken in goeden staat. Iederen Zaterdag
I
l