HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 29

JPEG (Deze pagina), 894.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

1F­t~·FPï¥;·~­J-s-,.w·=¤·»J¤s~~­·­~··= ..;.,,r... .... r,.,.,».,..,..,,_,___,;`,,_,_,,_,____4__,_v_____,___4:________ ,_r____V A___‘___J____h___;___»_ï__“__w__VJ___“?“i v` J _y kar!
ia? ‘ o H »
.1. r ,.
r I , I I g _
. · ‘ 7
L! 20 j X
" eenige andere verplichting, dan moet de gelofte der ge- ’
hoorzaamheid den voorrang hebben. Het is daarom duide- k
·ç r lük, dat eene zuster, die zich op deze wijs overgeeft tot ·
eene lijdelijke en blinde gehoorzaamheid, aan het grootst i
‘ mogelijk gevaar blootstaat van geestelijken dood. Haar r
geweten wordt verdoofd; zij moet zich niet bemoeien met ·
· na te denken over de zonde en hare gevolgen, wanneer
zij verplicht is de gelofte der gehoorzaamheid te beschou-
wen als den eenigen weg naar den hemel! O,`welke gods- - .,
jj, _ lastering! welke misleiding! Wie wil zich niet met mg in `
het gebed vereenigen, opdat het gezegend licht van den Zoon `
Gods in deze arme, rnisleide zielen mogen schijnen en van
hunne verduisterde ­_oogen de schellen der dwaling moge ' ~ E
doen afvallen, en hen moge doen weten en gevoelen, dat
, ; Jezus de eenige weg, de waarheid en het leven is? Nie- ·`
" mand dan zn, die gelijk ik in het diepe moeras en de duis-
j § tere wildernis van het Romanisrne zijn verzonken geweest,
4 ; ‘ en ten laatste, door de vriendelijke stralen van de Zon
l der Gerechtigheid, eene heerlijke vrijheid in het volbrachte .
¤ i werk van Christus hebben gevonden, kunnen ten volle be- _
grijpen, wat dit beteekent. ' Q
si .
E · rn '­$
VIERDE HOOFDSTUK.
» znnnme NAAR HET sr. Joznrswnnsrrnrs nv Prvrnnson.
Vier dagen nadat ik in het kleed van eene proefzuster pf
was gestoken, werd ik naar Paterson gezonden. Op het j
Fi zien van het St. Jozefs weeshuis werd mijne ziel op dien il
V ‘ kouden winterdag zóó door aandoening overmeesterd, dat L.
* ik in tranen uitbarstte, toen ik de kamer binnentrad,‘om x'
i; müne nieuwe gezellinnen te begroeten, die ik nu aan mijne ·
lezers wil voorstellen. l ,
El , "
H r '
tl `;
" - - """‘""""“*“"‘“‘·*“** ~· ’·····- ~~~~ ­·~«- ···­»·­····­ »­~»<....L.«­­... ..,.....__,. .,,,,,.,;&Lga·y,‘á&` ­;g;,­a; , , _____/__Y_'. ä E *W “·um`»Aw __,a«,, :1 :_ ·· j nl