HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

g 19
1, · ongesteld is. De priesters treden dikwigls de kamers der
· ‘ voornaamste nonnen, superieuren of oversten genaamd, ··
5 binnen en blüven daar een geruimen tüd; het is dan aan
( igieänaäid vergund de deur te openen, of de kamer binnen ,
e re en.
Door de gelofte van gehoorzaamheid wordt eene zuster
verplicht niet alleen haar wil op te geven, maar ook haar .
r oordeel en verstand. Hare superieure, dikwüls eene vrouw
- van mindere ontvvikkeling_ - onwetend, bijgeloovig, en
heerschzuchtig, mag niet aangesproken worden dan op de
knieën. Zij moet aan hare voeten knielen en* naar hare ‘
bevelen luisteren als of hel bevelen vom Gool Eene
zuster moet terstond bg den eersten klank van de bel,
[ die tot de verschillende bezigheden van dag nof nacht
, roept, gehoorzaam‘ zijn en alles waar zij zich mede
ä bezig houdt, laten varen. Zelfs al schrijft zij een brief, dan
· moet zü dien half afgemaakt laten liggen. Eene zuster _,
` moet blindelings gehoorzamen d. i. gehoorzamen zonder Y
ä . eenigen tegenspraak, en zij moet haai? wil en verstand on- _
_ derwerpen aan eene superieure; daaruit volgt, dat eene zus- .
¥' ter ieder bevel zonder onderscheid moet ten uitvoer brengen,
{ al was het bevolene ook misdadig. Deze gehoorzaamheid ,
wordt volmaakt genoemd omdat het eene gehoorzaamheid
i zonder tegenspraak en zonder onderzoek is; van daar dat
eene _zuster bg het in acht nemen van de gehoorzaamheid, _ _
r aan een dood lichaam gelük moet zrjn, dat niet ziet, niet
Q antwoordt, niet klaagt, noch ook iets opmerkt; zg moet
lr geene oogen hebben, om nieuwsgierig de daden van hare
j oversten ïia te gaan; zij moet geeïi oordeel uitspreken,
· omtrent hetgeen haar wordt voorgeschreven het doet
a er niet toe of het misdadig, afschuwwekkend of bespotte­ ·
lijk is. Wanneer eene zuster een bevel van hare superieure
. of van haar bieehtvader ontvangt, moet zij gelooven. dat
zij er meer zeker van kan zün Gods wil te doen door het
gehoorzamen aan hunne bevelen, dan wanneer er een engel
. uit den hemel nederdaalde, om Gods wil aan haar bekend ,
, te maken. Hare wet zegt, dat gehoorzaamheid de eenige
ri zekere weg is, die tot de zaligheid leidt. De gelofte der ’
« gehoorzaamheid staat boven alles- de stem van de
superieure is de stemme Gods; daarom, indien eenig bevel .
niet overeenkomt met de gelofte der kuischheid of met