HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

‘i `
eïi
ï{ï .
jij 18
iii j
g rnedegevoel, verkwikte. Zoo werd ik genoodzaakt mü aan , »
j hare onschuldige bewüzen van hartelijkheid te onttrekken, » I*
als aan de aanraking van een slang, zeker dat ik, indien
*2 ik dit niet deed, door eene van de waakzame spionnen van
” de vereeniging zou aangeklaagd worden en in ongenade (
gebracht. Mochten de gedachten eener zuster uitgaan in de
3 wereld of mocht haar geest zekere voorgeschreven grenzen
*{ overschrijden, voornamelijk met betrekking tot een priester, r
dan moet zü deze gedachten in de biecht bekend maken. - Q
jj Met andere woorden, mocht eene zuster liefde gevoelen ”
li; voor een priester (hetgeen niet zelden het geval is) dan
moet zü hem dit vertellen en daaromtrent zün raad vragen.
jï Mocht eene zuster, liefde voor een priester gevoelen, dan ·
kan zg de eerwaarde Moeder­overste hiervan in kennis [
stellen en eene verandering van plaats aanvragen. ,
J Eene zuster is verplicht, om zichzelve te beschuldigen
ig. ` van alles wat tegen de kuischheid strüdt; zij moet iedere
· · verleiding mededeelen, ja, erger dan dat, een droom, een ` I,
visioen tegen de huischheid moet in alle büzondcrheden aan
fg den biechtvader worden uitgelegd. Let hier op de schandelijke ,
bedriegelükheid van deze bepalingen: Een jong meisje is 2*
door de voorschriften verplicht om iederen indruk van haar {
; hart aan haar biechtvader te ontdekken ­ de priester, zoo op E
de hoogte gesteld, kan hiervan naar willekeur partü trekken. i
gj Somtüds zal voorzichtigheid hem nopen, om een heiligen af-
.; schuw van de overtreding te toonen, ten einde züne heiligheid i
te doen uitkomen, voornamelijk wdnneer hu dfheer gevoelt g
EQ voor de boeteling, of haar een ongeschikt voorwerp acht ij
voor zijne doeleinden. Aan den anderen kant, indien zün jj
p. slecht hart hem ingeeft, om deze zuster zedelük te ver- ·
Qg derven, hoe gemakkelijk moet henrdit dan niet vallen? a
· In de ,,Voordrachten" schrüft St. Vincentius, dat het een i, "
F priester niet vergund mag zijn, om de vertrekken van de
‘ zusters binnen te treden. ,,De duivel," merkt hij op, ,,is il
altijd aan het werk en zelfs engelen zijn gevallen;" en toch {P
E, sloepen de proefzusters in cellen zonder deuren. Het is ook ‘.
ik verboden, dat eene zuster een priester alleen in de spreek- ,
” kamer ziet, ook is het haar niet veroorloofd een priester
C alleen te bezoeken; toch mag zij in den biechtstoel iedere I
Q lengte van tijd alleen met haar biechtvader blüven, en zij
F. ë s- mag bü hem biechten op zijne eigene kamer, wanneer hh Y
êi s
r ­
lj
Hi _ Mr ,_ . , , _, __ 4 '_ _, _ _ , _____ _` _,,, JM, X `