HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

""`" " '1 Q ` ' """ "V . ` ` `"` ` x_ /ff'Sï""' `
bi j ., ‘ " `
ij
ij; g á V
wi 16 * ‘
gï, ` Q
il, gebed uit het gebedenboek. Dan worden de lichten uitge- {
daan, en allen begeven zich om elf uur in hare verschillende , < .
j cellen ter ruste. De superieure geeft dikwüls vrüstelling < i
van deze regels en onthaalt ’s avonds de priesters, wanneer i l
4 zij tot ,,een vroeg uur" blijven verwülen. I ,
l lederen Vrijdag zijn de zusters verplicht bü den pries­ i
l ter te biechten, en iedere drie maanden hebben zü een
2 extra biecht big den Vader der Jezuïeten. Het gebruik
Kj der biecht geeft den Vaders groote vrijheid, om ieder , _.
duivelsch voornemen, dat zij mogen koesteren, ten uitvoer
te brengen. ln den biechtstoel gezeten, zijn de priesters
gl bekleed met de macht om vragen te doen, welke van de
ij; lippen van anderen, als groote beleedigingen zouden wor~
‘ · den beschouwd; voor hem geknield moet de zuster vragen j
fi aanhooren en beantwoorden, die eene reine ziel met ver· j
. ontwaardiging vervullen, en die er op ingericht zijn, om
Q, ieder gevoel van zedigheid, die schoonste gave der vrouw,
ij te vernietigen. _ ,
Q De biecht oefent een zeer schadelüken invloed uit op de
ziel eener vrouw, door de ongepaste overreding van·de
jg ‘ priesters, die op hare angstvallige en gevoelige natuur in-
werken. Nadat haar geestkracht tot op het juiste punt ver· . ,
El zwakt is, is zij onherroepelük in züne priesterlijke strikken. l
De zusters zijn verplicht, om het woord van haar biecht- ,
vader met zulk een onwankelbaar vertrouwen aan te ne- ,
men, alsof Christus Zelve tot haar sprak; daarom is het ,
Fi onvermüdelük en noodzakelük gevolg hiervan, dat er bo- g
;; vennatuurlijke hulp van den Almachtigen God noodig is,
aj ‘ om haar te redden van door hare snoode verleiders tot E
slachtoffer gemaakt te worden. ‘
V.; Nonnen zijn gebonden door de gelofte van armoede, ,
kuischheid en gehoorzaamheid. Eene zuster is door de ge- "‘“` " ,
· lofte van armoede verbonden, om geen grondgebied, geen .·
1 eigendom te hebben, geen enkel ding in gebruik te nemen l
è zonder vergunning van eene superieure. Zij begaat eene >
Fê, vreeselijke zonde, indien zü in de eenvoudigste kleinigheid l
hare gelofte van armoede overtreedt; b. v. indien eene zuster i
j · zonder verlof van eene superieure, aan een ander eene plaat, t
een boek, eene bloem, eene speld of eene naald gaf, zou zij ' 1
2 zwaar zondigen, omdat het weggeven van zulk een voor­ ·
· werp aantoont, dat zü er de eigenares van was geweest.
ti j
J .
li
iä n
*1 ' ­ ,.,,4,