HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

l `
il ·
il ` . ‘
ill 14 _
l Om vijf uur luidt de bel weder en allen verzamelen zich
pj A in de kapel tot het gebed. Na eenige overluide gebeden 1
tot de heilige Maagd, en het aanroepen van heiligen wordt
de morgen meditatie gelezen. De meditatie wordt gewoon- _
*,_ lijk in drie punten verdeeld; ieder punt wüst eenig onder-
_ werp voor beschouwing aan; zooals het lüden der ziel in , »
Q het Vagevuur, of eenige omstandigheid in het leven der
1 heilige Maagd of van de heiligen, en gedurende de vas-
,{ ten, het lüden van Christus. Gedurende de meditatie ligt
jj, men op de knieen en het lichaam wordt daarbij rechtop
vi: en onbewegelijk gehouden. Deze houding, een geheel uur
jj lang, is zeer pijnlijk en het gebeurt dikwijls, dat velen van
gï de zusters flauw vallen vóór de godsdienstoefening voorbij
is. De meditatie eindigt met een gebed tot de heilige ,
l W Maagd van dezen inhoud: ,,Wij stellenons onder uwe be-
ïi scherming, o heilige moeder van God: veracht onze smee­ ·
Z kingen, die wg in onze nooden tot u richten, niet; maar ·
i verlos ons van alle gevaar, o altijd geprezen en gezegende ’
ïï Maagd! A.men." De zusters kussen daarna den grond en ,
» de bel luidt voor de mis.
Na de mis verzamelen zich de zusters in de eetzaal tot
het ontbijt, dat bestaat uit beste biefstuk, sterke kofiie,
§Q · enz. Een plechtig stilzwijgen wordt altijd gedurende de -
maaltüden in de eetzaal in acht genomen, terwijl eene van
de zusters voorleest uit de Levens der heiligen. Na het ont-
` ` bijt begeven zich de zusters aan hare verschillende plichten ` i
tot negen uur, wanneer de schoolbel luidt.
{ Om half twaalf knielen de zusters en hare leerlingen ne-
._;f der tot gebed en gewetensonderzoek; dit duurt tot twaalf
uur, wanneer de school uitgaat en het middagmaal wordt ,
X genuttigd. Dit is een smakelük maal, bestaande uit goede ` ,,_, __
jl soep, gebraden vleesch, allerlei soort van groenten en heer- .
1 lük dessert met porter, ale, enz. (De zusters genieten, gelük
l de priesters, het vette des lands, afgeperst van de arrne
. . Iersche bevolking, die hun laatsten penning aan Zün Eer-
waarde of de heilige zusters zouden geven.) Na het eten is _
er uitspanning of speeltüd, totdat de school weer begint en
l dan vangen de zusters weder met het onderwüs aan. .
l Om half vier bidden allen haar rozenkrans, de litanie ‘
ï van de heiligen, enz., en de school gaat uit; de zusters
gaan dan naar de kerk of kapel, om een half uur de gewüde
is
l
te · . .