HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 22

JPEG (Deze pagina), 869.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

- « "`ï’ r ’ l t rw ·~‘· ‘V·~ ’·‘·«r
E l
r l
13 j
’ S
heid. Ten laatste werd mun haar, waarop ik eens zoo trotsch
_ was, afgeschorenyik werd gekleed in het bruine kleed van
de proefzusters en ontving den naam van zuster Theresa
de Chantal, waarbij ik voortaan genoemd zou worden. O, j
_ ‘ ik zal nooit vergeten, welk een plechtig gevoel zich van g .
mü meester maakte op dien nooit te vergeten Nieuwjaars ;
dag, toen ik de oude en welbekende tooneelen van mun
leven vaarwel zeide en de nieuwe en onbekende toekomst
· van een leven vol ontberingen tegenging.
" Ik had nu, naar ik meende, mijzelve voor altijd aan g
_ de voeten van Jezus nedergelegd, om Zijne bruid te wor- g
den, en op aarde te leven, gelijk Hij geleefd had, arm, ·
veracht, en in zelfopoiïering - van nu aan onderworpen j 1
aan den wil van hen, die aangesteld waren, om over
mij te heerschen. Weinig droomde ik, toen ik dit donker , `O
pad insloeg, waarheen het voeren zou. ·
DERDE HOOFDSTUK.
·ï
kroosmnavvrmnu, euwoomvmu EN vnmmcarmenu. Q
l
-­·-r ¢ C1
Het leven van eene Zuster van Liefdadigheid gaat over-
· . eenkomstig vaste wetten langs den dagelijkschen sleur ij
r · 4 voort. Bij het eerste luiden van de bel, om half vijf in den ,
morgen, staat iedere zuster haastig uit het bed op, valt `,
neder en kust den grond. Wanneer eene zuster niet op den l ,
eersten klank van de bel opstaat, ook al gevoelt zg zich l
ongesteld, wordt haar vergrijp aan de superieure overge· ig l
bracht en wordt haar eene boetedoening opgelegd, alsof zij ‘ _
eene groote misdaad heeft begaan. De zusters worden ge- 4
prezen, wanneer zij elkanders tekortkomingen aanbrengen. `=
Allen kleeden zich in stilte en maken haar bed op in een
half uur.
I .
l
s .
· ...· tgry ,