HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 17

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

l ‘ N
{ .
l
E ­ ‘
8 ·
ä
§_ een fraai Gothisch gebouwtje, versierd met allerlei voort· .
brengselen van moderne weelde, is aan de kapel verbon-
i den, en wordt door den kapelaan en de priesters bewoond.
De tuinen zijn groot en goed onderhouden. De gebouwen
worden beschaduwd door groote en statige boomen, die
aan de plaats het voorkomen van een aardsch paradüs
* geven. _
{ Deze gemeenschap van de Zusters van Liefdadigheid is ` _
ç eene tak van Mount St. Vincent, bü Yonkers, N. Y. en
; werd in het bisdom New Yersey, door Bisschop Bayley, i ·
E van Newark opgericht. Onder de eerstezusters in het bis­
dom van Newark was zuster Mary Xavier, voor wie bis- _
schop Bayley eene warme toegenegenheid opvatte, en als
ls bewijs zijner gehechtheid verleende hü haar het uitsluitend ‘
[ voorrecht van gedurende haar gansche leven als ,,Eerwaarde 1
’_: Moeder" het bewind te voeren. Zü was in dezen tüd eene
dame van vüf en dertig jaren, eenigszins beneden de mid- j
delbare lengte, beleefd en beschaafd in hare manieren, en g
, i·‘= bezat eene groote mate van de listigheid en geveinsdheid A {
ï· der Jezuïeten. g ‘
L Op den morgen van mijne aankomst aanschouwde ik
gg, voor de eerste maal deze inrichting - dit gepleisterde graf, ”'
zoo schoon van buiten, maar van binnen vol van onrein- ë
j. . heid. Ik was buitengewoon terneergedrukt van geest, toen 4
ni ik het klooster naderde, en de geheele natuur scheen in ä
i ‘ overeenstemming met mijne stemming; de lucht was be- ;
lj wolkt, en de wind ruischte zwaarmoedig door de takken Q
{ der boomen. " Er heerschte eene diepe stilte rondom de plaats,
{ _ eene stilte, die overeen kwam met de plechtig_e eenzaam- l
l· heid van mün hart, dat nog bloedde van smart over de
scheiding van al wat mü dierbaar was. Mijn hart en ziel Ll-
waren met bangen twijfel vervuld betreiïende de tucht, die
Q in deze muren zou uitgeoefend worden. Ik was niet geheel
onbekend met de verplichtingen, die ik op mij moest ne- ··
’ men. Ik wist, eer ik er binnentrad, dat ik mijn eigen
E wil, oordeel, verstand en vrijheid buiten de kloosterdeur
gw moest laten, niet anders dan een werktuig moest worden, .
Q en dat ik mij blindelings en zonder vragen aan de leiding
mijner superieuren moest onderwerpen. Voor een oogenblik
gevoelde ik mg geneigd, om der slavernij den rug toe te
gj- keeren, en de moeielijkheden, de ontberingen en de streng-
g' L.
I
al · . «