HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 16

JPEG (Deze pagina), 891.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

--_·qr~, ;..?,,r­.r­ ·‘*‘*‘*" ­ . ., tw., __ .., _ _4.,_,T`__/__ v..» v ` ,.,.1: »__ Iv > ____,_ _ ·_:_;' »:1,,. > ! >`
. ’ ~ 7 E
wezen moet. Vaartwel, mijne kleine broeders en zusters! · i
_ Vaarwel ieder bekend en bemind voorwerp! Mijne oogen . _
aanschouwen u nu voor de laatste maal. Vaartwel, müne - ti
~ geliefde vriendinnen en kennissen! - wij zullen niet lan- gg
` ger elkanders vreugd en droefheid deelen. Vaartwel, al müne ,,,4 J,
geliefden, en och, vergeeft het mij, indien ik u ooitjwillens ~' "’"”
pijn of verdriet veroorzaakte; vergeeft al mijne fouten en ·
‘ bidt voor mh! Ten laatste scheurde ik mij los uit de om- ,
helzing mijner moeder, en het laatste, waarop müne oogen
J in dezen onvergetelijken avond rustten, waren de schoone, »
. liefhebbende oogen van mijne droeve moeder, die mij met ;
onuitsprekelrjke smart en teederheid nazag. ,
{ De band is verbroken! De knoop is losgemaakt. Ik ben
van u gescheiden. Vaarwel tehuis, geluk, moeder, alles op
§ A aarde! ­­ Vaarwel! - · ,5
T 1 N ii
{ ' ” L‘#o
jl TWEEDE HOOFDSTUK. .
ä nare MAANDEN Pnonnrran IN maar sm. nnrsnnnrns-knoosrnn.
{ Het `St. Elisabeths­klooster is schoon gelegen, halverwege
j tusschen de spoorweg-stations Madison en Morristown, en
,¤ het biedt een fraai uitzicht op het omliggende land. Het
ix. r _ hoofdgebouw, vroeger bekend onder den naam van ,,Seton
A yïla Hall College" wordt uitsluitend bewoond door de nonnen. e,
De Academie of kostschool voor jonge dames is een af-
zonderlijk gebouw, evenals de St. Josephs Voorbereidende {
_ school voor jongens. De scholen worden met zeer veel ge
schiktheid bestuurd, en op weinige uitzonderingen na hech­
j ten zich de leerlingen innig aan de nonnen, van wier le- . e
i ven zij alleen de schoone en poëtische zijde zien, die de gj
, ontberingen, listen en gruwelen van het inwendig leven jl
Q voor de wereld verbergt. Aan het nonnenklooster grenst
{ eene kapel tot gebruik van de nonnen en hare leerlingen; gêäj
! _ E.!
[
l ‘
j . i
l .