HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 124

JPEG (Deze pagina), 824.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

ik ees, er « { , .
_ 1) ` ‘ `.
· V · · BU de Uitgevers JAOQZ/£8·DU88£AU cê 00. te Amsterdam, _ i ,
/?0/am 760, is mede verschenerz:
i v = Eene tweede geedkoope velksuitgave van: ·

. l
Zenclelihg op de Nieuwe Hebniolen
` ·:­»;b~ ’ , i .
· _ · Eene Ievensschets. ‘ ­ l
Paus f1.90, geb. f 2.40. `
§' De eemte druk van dit beroemde werk van f 3.60 ing. en ii 'l
‘ f 4.25 geb., door de pers eevzpdrig kms/ztig aanbevolen, was in één jaar ` J
r tijds uitverkocht. Dit geeft ons aanleiding om een tweede druk _
j van dit kostelijk werk in ’t licht te geven, thans eene goedkoope i
l volksuitgave groot 80 formaat en ongeveer 360 bladzijden druks. i
` Prof. Dr. 1. H. GUNNING Jr., zegt van ,,1ohn G. Paton". .... >>Na dit ,
boek gelezen te hebben voldoe ik aan den drang der dankbaarheid
; door het met warmte aan te bevelen. Zulk een werk moet ieder
lezen die verkvvikt, gesterkt en heilzaam opgewekt wil worden." i
_ t .... >>Vooral in Jongelingsbibliotheken verdient het eene plaats.
· Het zal geen huisvader berouwen die .het voor huiselijke lectuur - i`
gl aanschaft. Het is boeiend ien einde ’roe." (Rotterrl. Kerkbodej _‘
_q”4 .... >>In handen van elken vriend der zending kome dit boek: · lf
i maar het worde door hen nu ook eens aangeraden often geschenke · ·
g gegeven aan die velen, die van de zending eigenlijk weinig of niets X
weten. Wij hoorden reeds menigeen met groote ingenomenheid spre- ' `~
4 ken over dit kostelijk boek/’ (’s Gmvetzh. Ker/cbodej. `
i
Men vrage de uitgebreide inhoudsopgave aan, die gaarne ’
i gratis wordt toegezonden:. `
· ‘ il
ä *3. V. ­ E
­';·¤ " ' ­ _ . f Y · 77 WWWf4è(_T7ir_4_ __ f_ffY__ _ _ _, _