HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 121

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

. ,‘ ­.,•’ » _,_A [_ ` A , , ·,· ,·· ~ ` ;P ,·_ __ __ l. , ` V, ­ ^_ _ l. , ~ , i j ` ` f`, `A f
j'
. 112
sprekelük licht en in den hemelschen vrede van müne door
.‘»_ er God herboren ziel, en in de wondervolle macht der genade " ·
j, , in mijn arbeid geopenbaard, en het is u vergund geweest; .
jy om getuige te zün van mün huiselijk geluk en om in den r
geest müne vreugde te deelen. Lieve lezer, kunt gg u, na
F; mg aldus gevolgd te zün door leed en beproeving en vreugde
jy , en blijdschap gedurende een tüdsverloop van acht jaren, r
jj Y weerhouden van uit te roepen: ,,Waarlük, dewaarheid is
tr ·r ‘i wonderlijker dan de verbeelding!"
Ik heb mijne ervaringen vrümoedig en naar waarheid " j.
medegedeeld. Wat ik gezegd heb, is, helaas! maar al te i ‘
· waar. Ik heb u een eenvoudig, oprecht en waar verhaal
gedaan van feiten, die niet ontkend kunnen worden, en
_ waarvan het getuigenis door ieder kan worden aangenomen.
j Ik ben alleen geleid geworden door de oprechte begeerte,
, V om het kwaad aan den dag te brengen en uit te roeien; ·
Ji en in dit kort verslag van wreede vervolging heb ik mg
nimmer door wraakzuoht laten vervoeren, ofschoon eene
is rechtmatige en onvermijdelüke verontwaardiging hier en
` daar mün taal gekleurd heeft met een tint van verwüt, _
wanneer ik sprak over hen, die de voorname werktuigen ,
ï­. · waren, om mün lüden voort te brengen of te vermeerderen.
Ik vergeef mijne vüanden en allen, die mij gegriefd heb- i
ben, vrijwillig en volkomen, en bid God hun de oogen te
{ openen, opdat zü de dwalingen van een stelsel, waaraan
ik al mijne treurige ondervindingen te danken heb, mogen
H ‘ zien en naar waarheid beoordeelen. _
En gij, müne waarde Roomsch Katholieke lezers, gü moet
allen in het diepst van uw hart gevoelen, dat ieder bitter,
r leed, dat ik beschreven heb, het uitvloeisel is van eene _
,·: godsdienstige leer vol dwaling en bügeloof, en meent gü, g ,... nog
fi · dat ik verdien vervolgd en vermoord te worden, omdat ik
M; een waar en eenvoudig verhaal doe van feiten, die in müne j
eigene ervaring tot ontwikkeling zün gekomen? O, hoe i
vg verlang ik er naar, u allen in de veilige schaapskooi van i
r ï _ onzen eenigen Herder, Jezus Christus, binnen te leiden, 1
‘/ waar gg, gelük ik, ten laatste zult gevoed worden met het r
{_ ware Brood des levens, en gereinigd, vvedergeboren en ge-
ty; heiligd zult worden door het kostbaar reinigend bloed van j
" _ onzen eenigen Heer. g
Q Hoe kunt gij, te midden van de verlichting van de te- =
ë
`¥»;“I`*. A rm , . .. I___