HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 120

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

ä ‘ ~ `
lj
111
antwoordelgkheid rust van een gverig en getrouw gebruik Y
te maken van de middelen, die Hg binnen ons bereik ge- i .
_ plaatst heeft. Laat ons deze middelen gebruiken, welke ze
ook zgn mogen. Laten de ouders in hanne woningen pro- 1 L
testantsohe waarheden aan hanne kinderen onderwgzen en ze
oerwüderd honden van Rooansoh Katholieke invloeden. Laat lg
mg u er aan herinneren, vooral aan moeders, dat dit uw
plicht is. Gg hebt grooten invloed; de invloed eener moe- Q,
· der vooral wanneer zg door Gods Geest geheiligd is, is
zeer machtig, daarom berust op de moeders van dit groote Y`,
, volk eene zoo groote verantwoordelgkheid, als geen taal kan j`
uitdrukken. E .
Laat de wetgeving ook wetten maken tot onderzoek in ,
de kloosters, opdat deze open mogen zgn voor de goed- of ;
Q afkeuring van het publiek; want zooals de kloosters nu 5
e zgn ingericht, is er nauwelgks eenige bescherming of hulp , ~
, · voor de slachtoffers van de misdaden, die daarin gepleegd
' g, worden. Laten de gevangenisdeuren van de kloosters open
* geworpen worden, opdat hunne bedrogen bewoners, indien §,
zg willen, naar een deugdzaam en nuttig leven in de maat- Y, 1;
sohappg en in de wereld kunnen terugkeeren. jl
WAARDE Lnznn, gg hebt mg gevolgd van den tgd, waarin fr?
gg mg vervuld zaagt met al de hartstochtelijke dweperg,
die de machtige priesters van eene verblindende Kerk in è,
( staat zgn een vurig en door hen verblind meisje in te boe-
zemen. Gg hebt mg iederen heiligen familieband zien ver- _
‘ breken; een gelukkig tehuis zien opofferen; mg mgzelve zien Q"-
losrukken uit de innige omarming van eene geliefde moe- l
der, om mg te plaatsen op het altaar der zelfovergave. Gg
· hebt met mg geleden toen ik het voorwerp was van ruwe 2
wraakzucht, onnatuurlgke tucht, vreeselgke verzoeking en Q,j
i strgd, die mg in het kloosterleven omringde. Gg hebt mg
zonder geld en alleen in het midden van den winter zien
rondzwerven, aan de barmhartigheid van eene koude, zelf- 1 ,
zuchtige wereld overgelaten, in wanhoop vluchtende van
de kloostermisdaden en ik heb u een flauw beeld gegeven i
van de verlatenheid, de beproevingen, de vervolging en den
. strgd des harten, die volgden.
Ten laatste, na leed en verdriet, waarvan het gewicht
en de uitgestrektheid bgna ongeloofelijk scheen, hebt gg j"
u verheugd in mgne wonderbare bekeering, in het onuit·
. I
l
l