HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 119

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

li
ri ` .
L 110 A
,*_ Wat was het, dat de verwoesting over Jeruzalem brachten
al de oude grootheid vernietigde? Het volk stelde de over-
E l leveringen der menschen boven de geboden Gods, en van
i S het oogenblik af, dat zij dit begonnen te doen, nam het '
bederf hand over hand toe, en verspreidde zich de besmet-
ting tot de uiterste grenspalen van het Joodsche volk.
De Joden hadden kerkelük gezag, uiterlüke heiligheid,
. erfopvolging, een prachtigen eeredienst, wetten en beloften.
`_ Zij hadden profeten door den hemel gezonden, om hen te ­
`r_ leiden en te onderwijzen; zg hadden een tempel, den roem
ïr en de bewondering der gansche aarde; maar te kwader j
uur verkozen zij de overleveringen der menschen boven de
° geboden Gods en van dat oogenblik leverden zü het bewijs
voor de groote waarheid, dat de kerk, die God een straal
te van Züne glorie tracht te ontrooven, een verterenden vloek J
°­ A in haar boezem omdraagt. Q
s, Hoe ontvingen zü den Zoon van God, toen Hij in Jeru­ ·
j zalem kwam? Zij, die zich er op beroemden de ,,eenige 4
jp"? ware kerk" uit te maken, riepen: Weg met hem, weg met i
*e*` _ hem! en ten laatste werd HU veroordeeld, om gekruisigd
Q te worden door een volk, dat zich noemde ,,het uitverko-
ren volk van den Almachtige? Welk een verterend en ver-
‘ ‘ nietigend oordeel volgde hierop! _
E`, De Romeinsche legers verzamelden zich in vijandige hou-
gi ding rondom het schuldige Jeruzalem, en iedere steen van j`
die eens zoo machtige stad getuigt in stomme, maar vreese~
lüke welsprekendheid over voorbügeganen roem. En waarom? =
Omdat dit volk, evenals de Roomsche kerk, ,,de fontein
C van levend water verliet en zichzelven bakken uithieuw,
gebrokene bakken, die geen water houdenl" -
iw De algemeene kerkvergadering van Rome verklaarde voor
eenige jaren geleden, na lange beraadslagingen Pius IX voor r`
Q ‘ 0wfciZba,0w·,· niettegenstaande dat, is hij sedert van züne we-
VT reldlijke macht beroofd en de verlichte wereld verheugt zich
L) Y over die verandering. Dit is een zware slag aan dit stelsel
van bügeloof, de Roomsch Katholieke kerk, toegebracht en
Q de tegenwoordige staat van zaken in Italië toont aan, hoe
jl twüfelachtig het standpunt is, dat zij nu zelfs op den grond j
harer oude domeinen inneemt.
Ik geloof, dat Gods waarheid zal zegevieren, maar ik geloof
ook, dat, daar God door middelen werkt, opons de ver-
l .
, . ,.r