HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 116

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

. .. JJ; ...1Tï 11.;:*-....:2:;;;..;;;;;;;;.;j;;;; ;,;‘;.M";;;;.;,ï;;,__ _;;,;"____ ...,_ ,_jjj__'_j__j’ïTjïfQfQj__`ïjï;_,f_`,§_',__§;
· E1
A` fil
ii it?
_ iov ,
strüden. Miss O’Gorman, vroeger zuster Teresa, heeft den
denkbeeldigen zegen van het kloosterleven practisch onder-
vonden. Zij ontvluchtte de bedorven atmosfeer, om te red-
den wat haar dierbaarder was dan het leven - reinheid, eer
en vrede; maar met de kwellende herinneringen in de ziel . ,
van namelooze ongerechtigheden. Zh is met de sprakelooze l_?q`*
_ gehoorzaamheid van eene blinde toewijding in de biecht ïï‘*
nedergeknield, totdat hare rede zich verzette, en zij van
"" schaamte bloosde; en niet gevonden hebbende wat zij zocht, g,
zielerust in afzondering, en vurig begeerde volmaaktheid <, ,`i
. door boetedoening en afgodische toewüding aan Maria en ri
eene menigte heiligen, vlood zij tot Jezus Christus; en met .,
_ haar geschokt geloof in de vroegere afgoden van haar hart
_. en in de heilige Moederkerk, heeft zij verzoening gevonden
in Zijn bloed, ja, de vergeving der zonden. ï‘”
` Zh is even beneden de middelbare lengte, bezit een schoon jl
en bü uitstek aantrekkelük voorkomen, een oog, dat helder ,jQ
schittert door het enthousiasme, waarin haar onderwerp f
_ haar brengt, en eene stem, die bijzonder duidelijk, wellui­ jij
dend en boeiend is, min of meer hare Iersche afkomst
verradende, en in staat om· de grootste zaal te kunnen be- s';:
spreken, en oor en hart van de verzamelde duizenden te
bereiken. i
V Hare ontvangst door het publiek in Philadelphia was zeer
hartelijk. Herhaalde büvalsbetuigingen deden de Domkerk I
·* büna schudden, als zij de dwaasheid en de ongerijmdheid ri;
van de Roomsche overleveringen blootlegde, wanneer zg ` , ,
het prevelen van gebeden naar de rozenkrans beschreef en
· den dwazen vorm van de priesterlijke absolutie herhaalde. ·ï·#
Somtüds was er eene scherpe satire in hare woorden op
· · te merken, wanneer hare eigene persoonlijke grieven, en M,
de kwaadaardige vervolgingen, die haar deel zün, haar toe-
i vallig in de gedachte kwamen. Dat haar leven in gevaar J
is, schünt zg volkomen te beseffen, maar daar zij bescher­ _ ·
ming heeft gevonden in de armen van den Almachtige, ç `,
vreest zr] geen gevaar. Zü neemt eene uitdagende houding · '
aan tegenover het tweesnijdend zwaard van de kwaadwil­ ij?
ligheid der Jezuieten en in tonen van onopgesmukte waar- .
heid luidt zij voor protestantsche ouders en voor de niets
‘ , kwaadsvermoedende burgers van dit vrije land de alarm- s
j ‘ klok, om hen te waarschuwen tegen kujpgyjjgp, dig jjsüg
~ l

'
of ,...