HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 115

JPEG (Deze pagina), 969.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

J . « , I , ."..,Zl;.,.Y"`,/
li i
l g ‘ ‘
Li
i‘ roe K
dan de volgende feiten. Te Newark, in"NeW Jersey, wer- N
g den twee Roomsch Katholieke familiën er toe gebracht,
gi evenals ook andere in Jersey City en New York, om door
mijn invloed de dwalingen van hun godsdienst in te zien.
Vele protestantsche ouders hebben opgehouden hunne kin-
deren eene Roomsch Katholieke opvoeding te doen geven
door ze van de kloosterscholen weg te nemen. Onder an-
ê dere Roornsch Katholieken, door mhn invloed bekeerd, be- `
hooren aiiyoie eigene familie en ook vier jonge dames uit vr
äï Jersey City, vroeger rnpne leerlingen uit het klooster. Eene
van deze werd niet alleen bekeerd, maar werd gered van
äj; hettvreeselrjk lot van in een klooster te gaan, waartoe de I
rv? zus ers haar trachtten over te halen en waartoe zi` 0 het
punt was te besluiten. -`] p ‘
ti Behalve deze bewgzen van de macht van God, die tot "
müne ` persoonlijke kennis zijn gekomen zijn er versch`]- W
lende bekeeringen, die veroorzaakt werden door müne le­
zingen in de verschillende plaatsen, die ik bezocht heb.
sg Sedert àkt mijnellezingen begon, overtreft mün practisch
‘ succes ‘ a van a mijne meer populaire tüdgenooten in het- "
ä ïelfde zgbeidsveld. Gedurende de laatste korte jaren heb
., " ir in ie ere stad van eenig aanbelang door de geheele Ver-
eenigdet Stateiä en Canada gesproken en ben overal getuige
« gewees van e bekeering van vele menschen.
" lk ben gesteund geworden door volle vergaderingen, die
mr; ·hunne sympathie hebben betuigd en door de goed- .,
gj wilhgheäd van de pers, vràornamelijk de godsdienstige or-
, ganen 1C over müne zen ing spreken als onmiddellük van
ii God komende. Het Home Journcii van Philadelphia zegt .
hi over müne lezingen in die stad het volgende: ,,De groote
je zaak, die gedurende deze week de aandacht van de inwo­ , _
gg ners van Philadelphia boeide, waren de lezingen van Edith 47
O’Gorman, de ,,Ontsnapte Non," die op iederen avond van =
tl de week groote vergaderingen, waarin veel geestdrift
A heerschte, toesprak over onderwerpen al deze: ,,Klooster­
gj leven," ,,het Ptoomsche schoolsystee¤n," ,,de Biechtstoel,"
,,de Absolut1e" en ,,de Suprematie van den Paus."
g, Hare lezingen bügewoond hebbende, zijn wü bereid om
deze dame_te begroeten als een kampioen voor de waar-
Q, heid, waardig en wel in staat de vreeselzüke dwalingen en ­
«g verkeerdheden van de paperü tentoontestellen en te be- I .
l
_ ä
l
i 2