HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 114

JPEG (Deze pagina), 913.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

I I A.? .-.V.ii... ,n,,.,.-.. .,.A`.., A..«...«..ïQ-... ,.Q;.§
r in
l
. > , Q),
. 105 lj
leenen in het opsporen en straffen van de overtreders? ­
‘ Integendeel stelden de aansprakelijke hoofden van de
« Roomsch Katholieke kerk alle pogingen in hetwe#rk,om de
S opwoewnakews wg te krügen, en het resultaat daarvan was, pl,
dat door Roomsch Katholieken invloed, de moordenaar niet
gestraft werd, hoewel er getuigen waren, die een eed kon-
den afleggen, om. züne identiteit te bewijzen; toen de "l
I getuigen waren opgeroepen, weigerde de Jury hen te hoo- V
‘ ren; de oproerlingen werden vrügelaten, zelfs zonder boete · ill
j of berisping. i
jj ls dit niet een machtig bewüs van den invloed, die het Q
Roomsch Katholicisme heeft in de Vereenigde Staten? Is _ i
het niet verontrustend, dat Rome, in dit vrije land en in
` G deze eeuw van vrijheid, door zijne bedriegelijke handelin· u
‘ gen zooveel invloed kan uitoefenen op de uitspraken der al
justitie? En dat nog wel een geloof, dat ,,buskruitkomplot­
ten," ,,bloedige inquisitie," en ,,Bartholomeusmoorden" met V
zich brengt, dat misdaden aanstookt en wetten overtreedt!
De Roornsch Katholieke priesters zijn listig, en spreiden ij
nog in deze eeuw eene ongehoorde onbeschaamdheid ten X
‘ ‘ toon. Maar de dingen komen in Amerika spoedig tot eene · « ‘
" beslissing evenals in de oudere landen van het Oostersch Half- , ·
rond, en de teekenen van een machtigen strijd vermenig­ ‘
1 vuldigen zich en zullen spoedig eene crisis aanbrengen, zoo i
‘ , ‘ plechtig en gewichtig, dat de zielverdervende dwalingen gg
r‘ van de Roomsch Katholieke kerk op hunne grondvesten j
zullen schudden en voor altüd worden omvergeworpen. Ik
heb geene vrees voor de eindelijke uitkomst, want de waar-
, heid zal zegevieren en God zal de Zijnen beschermen.
é ·
u `
TWINTIGSTE HOOFDSTUK. ·
l.
een zmennr mmv wnnk ror Bnkninarive vAn vnnnn. jj
Men heeft geen grooter bewijs noodig om aan te toonen, {
V · dat mijn werk uit God is en door Hem gezegend wordt,
ä

_,Q,,_i.1- ,.i. · · K r