HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 113

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

I
F
j 104
{ · . Parsons gemaakt, onder wiens toezicht de lezingen gehouden
ï f ‘ werden, en die van de gelegenheid gebruik maakte, om de ‘
j inwoners van Morristown te danken voor hunne belang- ~
ï stelling en de vriendelüke opmerkzaamheid, die zij aan de
E woorden van Miss O’Gorman hadden willen schenken; hij
ë _ gaf bij die gelegenheid aan het leger van de republiek van
Morristown een bedrag in geld even groot, als dat ontvan-
jj gen was bü de vorige lezing. · I
E. Hare lezingen hebben hier veel succes gehad, en allen ‘
‘ drukken het verlangen uit, haar wederom te hooren, en j
nergens zal Miss O’Gorrnan een warmer en inniger welkom jj
i ten deel vallen dan bij de goede inwoners van Morristown,
wier liefde tot orde en wet iemand gaarne toestaat vrij
·. voor züne meening uit te komen. Miss O’Gor1nan doet een `
° groot en edel werk en het gebed van ieder, die de waar- ‘
heid liefheeft, is, dat God haar moge sterken, helpen en
beveiligen, gelijk Hij zeker doen zal, in hare verdediging
;_ van de waarheid en in haar aan den dag brengen_van
ä schuld en verdorvenheid. Haar voorkomen en houding op _
iig het spreekgestoelte zgn uitmuntend, haar voordracht is klaar ‘
_ en duidelijk, haar uitingen welsprekend en ernstig en door ‘ "
iï een eenvoud van manieren gekenmerkt, die onloochenbaar ‘
de dame bewijzen. Door hare uitnemende vriendelijkheid,
E hare aangename en beschaafde manieren won zij de ach- 1
ting, de sympathie en de toegenegenheid van allen, die ‘ , ‘
­ met haar in aanraking kwamen." r‘
r _ Omtrent het oproer in Madison schrrjft de Newark Cou-
§ Mer: ,,Indien er eenig bewüs noodig was voor de waarheid
ï van de beschuldiging, die Miss O’Gorrnan tegen de Room- ,
é sche kerk richtte, zou dit bewijs gevonden worden in zulke. j
E demonstraties, als te Madison plaats vonden, in de laffe g_
poging om eene weerlooze vrouw van het leven te beroo-
j ven. Zulke grove overtreding van orde en wet is eene schande
ë ,_ en doet den goeden naam van New Jersey oneer aan; het
j is iets, dat niet ongestraft voorbü moet gaan. Dat al de
laffe aanvallers gevat, en voor het gerecht gebracht worden,
en dat de wet, die zü overtreden hebben, tot het uiterste ­
gewroken worde; wij zullen zeer teleurgesteld zün, indien
ç de aansprakelijke hoofden van de Roomsch Katholieke
l; kerk in deze nabuurschap niet alleen alle sympathie aan
j r de oproermakers ontzeggen, maar ook hun büstand ver- · ·
j .

i
l
l
k
n.,.na..;4;L . . Y . . L . .i i,.l..-MJ. ‘