HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 110

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

· . Q; k`·, x
i
T 101 ,
St. Elizabeth’s Academie in Madison al haar protestantschen .
steun. Toen ik dus Madison bezocht, besloten de Roomsch
Katholieken mij voor altüd het zvvügen op te leggen, gelijk
het volgend bericht uit de Jersey City Journal zal aan- 1
. toonen. 1
,,Miss Edith O’Gorman, wier naam als openbaar spreek-
_ster hier van algemeene vermaardheid is, hield op Donderdag 1
en Vrüdag avond van deze week lezingen te Madison, Morris, r
- County; er werd gisteren avond een schandelijk oproer T
.« aangestookt door eenige personen uit de Roornsch Katho- . . .
` lieke bevolking van de plaats, en poging gedaan, orn Miss .
O’G-orinan dood te schieten. á
- Madison was de plaats, waar Miss O’Gorman zich het 1
eerst bü eene Roomsch Katholiekezusterschap als non aan- . , {
sloot en het hoofdkwartier van de orde, waartoe zij eens
behoorde, is hier gevestigd. ,
De lezingen, welke zü in Madison hield, werden te voren p
_ aangekondigd, die over ,,Kloosterleven"voor Donderdag, die
¢ over de ,,Roomsche Priesterschap" voor den laatsten avond; .
beide lezingen werden gehouden in de Methodisten kerk, {
voor een talrük gehoor, dat de geheele kerk vulde. Don- *
§ derdag avond werd Miss O’Gorrnan dikwüls en onbeleefd T
l door Roornsoh Katholieken uit haar gehoor in de rede ge- l
ë vallen, en veel stoornis werd er gemaakt, binnen en buiten
J het gebouw, maar geen persoonlük geweld werd gepleegd.
1 Aan bedreigingen echter ontbrak het niet en men zeide,
1 dat indien Miss O’Gorman gisteren avond zou trachten te J
· spreken, al de Roomsch Katholieken van vijf mijl in den
1 omtrek zich zouden verzamelen, en dat Miss O’Gorman er
jl niet levend af zou komen. g
· ­‘ Gisteren avond was de kerk weder vol en Miss O’Gorman
` hield hare toespraak, gelijk aangekondigd was. Er was geene
stoornis binnen het gebouw, terwül zg sprak, maar eene Q
groote menigte volk verzamelde zich buiten de deur, en
verschillende pogingen werden aangewend, om de ramen
binnen te klimmen, terwül er buiten een groot geschreeuw
en oproer plaats vond. Toen Miss O’Gorman, nadat zij ge-
sproken had, onder geleide van den heer Parsons de kerk
verliet en naar het rijtuig ging, dat haar wachtte, vloog
het volk op haar aan, een vreeselük geschreeuw werd aan-
geheven en allerlei beleedigende woorden vverden geuit.
i