HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

9
. 2 · "
» nige menigte, die de wereldsche genoegens najaagde. Maar
hart en ziel waren weldra vermoeid van de üdelheden der
wereld. Eene groote verandering was echter op handen. '
Bij de Roomsch Katholieken wordt de 156 Augustus als een
heilige dag beschouwd; dan herdenkt men de hemelvaart ·
‘ van Maria. Ik woonde dien morgen in de St. Mary’s ·
‘ - kerk, te Newport, de mis bü, en ’s avonds ging ik naar
de biecht. Gehoorzaam aan de leer der Roomsch Katholieke _ ‘
kerk, die den boetvaardigen beveelt aan hun biechtvader ,, .
iedere geheime gedachte van hun hart te openbaren, deelde {
ik Vader Hughes den twüfel en de vrees, die mij dikwijls - l
kwelden omtrent de onvolmaaktheid van mijn godsdienst,
mede en ik zeide hem, dat ik mij zeer ongelukkig gevoelde. _ ·
I-Iü raadde mü op de vriendelijkste wüze aan, mij in l
een klooster te begeven, daar dit klaarblijkelijk müne roe- " Q
ping was en de eenige wüze, waarop ik müne ziel kon _;
redden. I-In roemde den ongehuwden staat als de hoogste ‘
genade, waartoe God Züne schepselen kon roepen en zeide ·
i mij, dat ik geen grooter bewüs van Gods liefde kon ont- i _
vangen, dan dat HU mij verkoos, om de bruid te worden ‘
van Zün eenigen Zoon Jezus Christus, in plaats van de
bruid van een zondig mensch. verzekerde mij, dat ik, { .
· binnen de geheiligde omgeving van het klooster, en gehol- {
pen, gelijk ik natuurlrikerwüze zou worden, door het goede 5
voorbeeld van müne geestelijke zusters, die eene heilige . `
vreugde en eene volmaakte rust genoten, gelijk aan die van de .
zaligen in den hemel, mij hoog boven de atmosfeer der jj
menschelüke liefde zou verheffen en leven zou in het zui­ .‘
vere licht der heiligheid en in de volmaakte liefde tot God. ‘
HU raadde ook aan, om de geschriften van ‘St. Al- r
phonsus Liguori, voornamelijk de ,,Nun sanctified" (de ge-
heiligde non) te lezen. Deze heilige verheft jonge maagden, ` V ‘
· die zich aan God toewüden, hemelhoog, en zegt, dat van
alle toestanden de roeping van non de grootste en heer- _ _ j
lijkste is, omdat hare genegenheden niet gevestigd zijn op .
hare familie, noch op menschen van de wereld, noch op Qi
de goederen dezer aarde, noch op kleeding en ijdelheden, gf
die andere vrouwen najagen. Zü worden door wereldsche ‘ .
. banden niet vastgeketend; zij zijn niet afhankelijk van <
vrienden of bekenden en zgn verwüderd van het geraas
en gewoel van deze ,,zondige wereld." ,