HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 109

JPEG (Deze pagina), 925.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

100 j
NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
oraona EN MOORDAANSLAG. ·
De kerk der Baptisten in Jersey City was de eerste chris-
telüke kerk, waarin ik de waarheid verdedigde en in den
schoot dier gemeente vond ik eene rustplaats en. werd Y
er kort daarna door den predikant H. A. Oordo gedoopt.
E Eenige maanden later sprak ik voor de,New York East j
en Newark conferenties van de Methodist Episcopale predi-
kanten. Betreffende deze toespraak deel ik het volgende
uittreksel uit het nieuwsblad mede: ,,Reeds vóór het vast-
gestelde uur verzamelde eene groote menigte menschen
zich in de St. Pauls kerk, om Miss O’Gorman te hooren;
geene staanplaats was er meer te krijgen en velen moesten E
­ zich verwgderen, omdat zij geen toegang konden verkrügen. A
Dit was de meest bezochte vergadering van de conferentie,
· en de grootste belangstelling was op ieder gelaat uitgedrukt, ,
om de ,,bekeerde Non" te hooren. Toen de heer Dunn Miss T
O’Gorrnan aan de vergadering voorstelde, zeide hü, dat de . E
· dame, die zoo aanstonds het woord zou nemen, in deze
stad welbekend was. Zü was van tüd tot tüd voor het 2
j publiek opgetreden en had hare ervaringen omtrent het .
kloosterleven medegedeeld. Men had haar verzocht, om dezen ,
. avond hier te komen, ten einde ons een blik te doen slaan
in het inwendige van den Roomsch Katholieken godsdienst. .
{ T Wij kennen haar en hare uitspraken kunnen met volkomen _
J _ vertrouwen aangenomen worden. Zij heeft het Romanisme .
T ‘ vaarwel gezegd en zich aangesloten bh eene christelijke
ig gemeente in deze stad."
’ De WelEerw. heer Parsons, die mij op deze conferentie
l voor de eerste maal hoorde, verzocht mg voor een liefdadig
doel een paar lezingen te willen houden in zijne kerk in
, Madison. Ik deed dit op twee achtereenvolgende avonden.
j Door de onthullingen, welke ik in müne lezingen aan pro-
r testantsche ouders deed, betreffende het gevaar van het
i plaatsen van hunne kinderen in kloosterscholen, verloor de
I . .
P .
K .
l j
`». . .r.. --r , . . . , . t l