HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 108

JPEG (Deze pagina), 884.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

­ i ' . ~ rl
ai
· l 99
Vele Roomsch Katholieke priesters woonden deze lezing bij .
en ik stelde hun wangedrag voor hunne oogen ten toon. s
Onder hen, die tegenwoordig waren, was ook Vader Owens,
dien ik, mijnellezers zullen het zich herinneren, aan boord
_ { van de ,,Siberia" ontmoette, op rnüne terugreis van Liver-
gj pool. Bisschop Bayley had dezen geschorsten priester in het
bisdom van New Jersey ontvangen en had hem assistent
E gemaakt van Vader Oorrigan, van de St. Peters kerk in
-1* Jersey City. Bisschop Bayley schijnt eene bijzondere sym- .
( pathie te gevoelen voor alle afvallige priesters, om redenen
{ hernzelven het best bekend. Ik stelde Vader Owens openlijk J
ij ten toïlnä hetgeen zijne verdrüving uit Jersey Oity ten ge- I
i vo ge a .
H Ik hield in het geheel in Jersey Oity zeven lezingen in `
V den tüd van twee maanden. In het schitterend en onge-
dacht succes, waarmede mün arbeid bekroond werd, zag .
ll · ik de machtige hand van God, wiens krachtin rnüne zwak-
heid volbracht werd. Aan Hem zg alle eer! `
Hoewel ik vele moeielijkheden en vele kwellingen van I
Sr mijne vijanden ondervond, toch verloor ik geen oogenblik · .
i den vrede mijns gernoeds, daar die in God gegrond is. Een ï
van de uitvloeisels van mijne bekeering is, dat mün hart,
‘ eens zoo oproerig, nu eene volmaakte onderwerping betoont ,
' in alle beproevingen en vervolgingen, die mij overkomen.
j Ik kan nu lastertaal, lage beschimping, onrechtvaardige
l verdenking en veroordeeling met dezelfde bedaardheid van I
geest verdragen, als waarmede ik betuigingen van lof ont-
vang.dZacht1den stàl gäelüjr de dauvlï des herräelstop dejgrloe-
men es ve s ne er aat, en ze aar geur oe voor ren-
.j gen, daalt de Geest Gods in mijne herboren ziel neder, die
ij, met kracht en met vertrouwen in Zijne bescherming en
4 onfeilbare liefde vervullend, zoodat ik kalm en onwan­ .
I kelbaar voort kan gaan in het werk, waartoe HQ mü ge-
roepen heeft.
l
I.
?· .