HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 107

JPEG (Deze pagina), 974.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

. il "
{IJ
l
_ al
, 98 . . l
j gezellin, wier leven meermalen in gevaar was, wanneer
, zij mh vergezelde, waarheen ik ook ging. Vele malen ver-
, zamelden zich woelige scharen Katholieken rondom haar
huis, die met steenen wierpen, ruiten stuk sloegen, enz. •
Zh verdedigde nog edelmoedig, wanneer ik valsch beschul- . l
digd en verkeerd beoordeeld werd. Hare beweegredenen jl
waren zoo verheven, dat zü mij een tehuis aanbood, zon-
j der daarvoor eenige vergoeding aan te nemen. Mijne ziel · E
r vloeit over van dankbaarheid jegens haar, en zoolang ik "1'
è leef, zal zü onder al mijne vrienden eene eerste plaats in i,
J myn hart innemen en ik zal voortdurend tot God bidden ‘_
{ Züne goede en volmaakte giften ruimschoots over haar uit ,3
te storten. ‘
Gertrude, door de pers vernomen hebbende, welke gevaren
l mij dreigden, kwam ook te Jersey City· en bleef daar zoo· ,
lang ik lezingen in die stad hield. lk had eene nieuwe j,
J voordracht gereed gemaakt, getiteld ,,l-let kloosterleven," '
, B , en hield die in de Cooperzaal veertien dagen na de eerste.
De zaal was stampvol; Dr. W. Butler, de hoofdredacteur {
3 van het Evening Journal stelde mij aan xnün gehoor voor. Q
l Dit was de eerste maal, dat ik dezen edelen verdediger '
l _ van waarheid, oprechtheid, en vrijheid van spreken ont-
l moette. Daar de belangstelling van het publiek zeer groot ,
j was, maakte ik nog eene voordracht gereed. Ik trachtte · j
g eene kerk te verkrügen, daar die meer menschen kon be- 1
E vatten dan de Cooperzaal en vraagde daarom verlof, om l
[ in de grootste kerk van de stad te mogen spreken, maar
l deze werd ing geweigerd uit vrees dat de vollcshoop geweld _
l _ mocht plegen. Ten laatste echter stonden de bestuurders
j _ van de kerk der Baptisten in de North Street het gebruik il__
. van hunne kerk af, ten einde mh het volbrengen van mijn '»
arbeid gemakkelük te maken. ` ,
. · Daar ik dagelijks meerdere aanmoediging ontving van J
, de voornaamste ingezetenen van Jersey City en niet- ,
‘ tegenstaande de vele bedreigingen door onwetende Katho- 1
l lieken gedaan, om mh op den preekstoel dood te schieten,
[ en de schandelüke lastertaal, schimp enivervolging van
j mijne vüanden, maakte ik eene nieuwe redevoering gereed,
l getiteld ,,De biechtstoel," enz. en sprak die uit in de groot- j
j ste kerk van de stad, die ik nu zonder moeite verkreeg,
F " nadat de Baptisten zoo moedig den weg hadden gebaand.
[
{ .
l l
j .
l ‘ 2,