HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 105

JPEG (Deze pagina), 971.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

v - Y ~ «» ­­_ · - -; ’ tf- ··’r· r ·’" rr - --»- - ~· ­ Y ·~«».,,.« · Y- . ~ ­ ­ ~ ~r
r 96 .
vulling te brengen. Ik wist, dat ik uit mijzelve niets kon
doen, maar ik vermocht alle dingen door Christus, die mij
r kracht gaf." God had mij voor Zijn werk toebereid in den
vurigen smeltkroes van ongekende verdrukkingen, daarom
l stond ik in Gods kracht op, om Zijn wil te doen. ·
l Het besluit, om lezingen te gaan houden, versterkte _
= zich ieder uur, totdat ik verteerd werd van verlangen en
daarom maakte ik eene voordracht gereed. Gertrude be- Q
j schouwde myn plan eerst als het uitvloeisel van een ver- ·
r ward brein, maar eindelijk werd zy er toe gebracht, om ' ‘
j in te zien, dat het een goed werk kon zyn en zy begon ,
, my voort te helpen. zy ging op myn verzoek den heer j
; · Ralph Waldo Emerson bezoeken en zyne belangstelling j
verzoeken voor myne onderneming. Kort daarna ging ik l ‘
T in gezelschap van Gertrude naar Concord, Massachusetts, en
ä bracht den dag door in de aangename woning van den j.
j dichter en iilozoof Emerson. In den avond van dien zelf-
| · den dag sprak ik in eene zaal, waar een gezelschap van
ongeveer twintig personen byeen was. Onder 1nyn gehoor
g bevonden zich de heer en mevrouw Emerson, de predikant `
l Alcott met zijne dochters, van welke eene, Louise M., de r
l . welbekende schrijfster is van ,,Onder Moeders vleugelen"
Q en ,,Op eigen wieken", en andere bekende personen, waar-
S door de oude stad Concord vermaard is, en zy- moedigden .
§ my door hunne tegenwoordigheid grootelyks aan. De heer
{ Emerson raadde my het werk voort te zetten, dat ik had _
l ondernomen, my verzekerend, dat ik de geschiktheid en de
_ kennis had, om de menschen voor te lichten. `
Zoo opgewekt en aangemoedigd, besloot ik terstond
l heen te gaan en den leeuw in zyn hol aan te vallen. Ik
j kwam nu met niet meer dan vyftien dollars in myn bezit, {_
j welke Gertrude my gegeven had, in Jersey City aan, en in
dezelfde omgeving, waar ik het grootste gedeelte van myn
kloosterleven had doorgebracht, hield ik myne eerste le-
g zing. Ik had in dien tyd te Jersey City geen enkelen vriend,
; ook had ik geen geld genoeg om te adverteeren of eene zaal
Q te huren. Het was echter het werk mijns Meesters en ik
Q wist dat Hy het door my zou volbrengen.
[ Ik wendde my tot den uitgever van het Evening Jour-
mtl, het voornaamste blad van de stad, en maakte hem
5 myn plan bekend. Hy moedigde my aan en zeide, dat ik
­
E
N
r V
l g , l