HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 103

JPEG (Deze pagina), 968.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

94 ­
gevallen; een hemelsch licht vervulde het diepst müner
ziel met den genezenden stroom der zaligheid. Jezus drukte
mh aan Zün hart en ik was voor eeuwig de Zijne!
Niet alleen was nu alle duisternis uit müne ziel gewe-
ken, maar mijn geheele lichaam scheen veranderd. Ik voelde .-
mij als een nieuw schepsel. Ik had het wel willen uit- ·
schreeuwen, zoo vol vreugde was mijn hart - dat hart dat
sedert zoo langen tijd alleen verdriet en droefheid gekend G
had - dat hart, dat in blinden waan op het altaar der `
zelfopoiïering was geofferd, om dezen hemelschen vrede deel-
achtig te worden, die het door Gods genade en barmhar-
. tigheid eindelük verkregen had. O, welke eene onuitspre­ ­
· kelijke verrukking! in welke geestvervoering bevond zich
mijne herboren ziel!
De taal is ontoereikend om de vreugde en den vrede te ·
_ beschrijven, die de ziel geniet, wanneer zg uit de duis­ j
g ternis tot het licht komt, en door een levend geloof met
i Christus vereenigd wordt; zulk een geluk laat zich beter
. gevoelen dan beschrüven. Ik dankte God nu voor iedere p
g beproeving, voor iedere vervolging en vernedering, die ik
I verduurd had. Ik was geheel onderworpen aan den God- .
A delüken wil, en gaf mij over om te lüden zoolang en ‘
op welke wüze het rnün Meester zou behagen. Het is
heerlijk, om met Jezus op den kruisheuvel te verwijlen, Y
waar de ziel, van de wereld verwüderd, zich alleen bevindt
l met een stervend God - ik vatte het kruis aan, en ik
voelde het verzoenend bloed van Christus over mijne·l0s­
, ' gekochte ziel strooinen en die reinigen. O, welke vreugde
j geniet de ziel, die met Christus vereenigd is, zich aan het
` kruis vastklernt, en die in het zoenbloed gewasschen is!
ä Ik was uit den dood in het leven overgegaan. Mün hart . M
l ging naar God uit met een smachtend verlangen, om aan
de wereld Zijne barmhartigheid, Züne macht en goedheid `
; jegens mij bekend te maken. Ik voelde Züne hemelsche ,
kracht rnüne ziel doorstroomen, en met profetisch instinct
begreep ik, dat I-Iij zich voortaan van mijn eenvoudig ge-
l tuigenis zou bedienen, om ook anderen te genezen en te
I redden.
ë