HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 101

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

v, . . V WT. . . M , . _(. __ .1 W, ,7 X , .,,,,1,,r _
P ä ` . `
­ i 92
E tus nog niet gevonden. Müne ziel was nog niet uit de dui-
; " sternis in het hemelsch licht overgegaan - maar de tijd,
, è waarop dit gebeuren zou, was aanstaande. Ik gevoelde be-
te ` hoefte, om de kerk te bezoeken, en uit gewoonte gingik `
naar de Roomsche kerk; maar wanneer ik die binnentrad,
g'? gevoelde ik, dat eene soort van angst zich van mij meester
maakte. Ik kon niet nederknielen voor deze ledige vormen.
Op een Zondag was ik er getuige van, dat bisschop-Wood
T * in zijn gouden misgewaad met myter en schepter het sa-
crament van het vormsel in de hoofdkerk van Philadelphia "
bediende. Er was mij over deze vormen en plechtigheden
een nieuw licht opgegaan; ik zag er de bedriegelijkheid en .
ti ledigheid van in; zij schenen mh doelloos kinderspel toe,
{ri of kostbaar tijdverdrüf voor dwazen. Ik was geen kind
ii meer, daarom kon ik mg niet tevreden stellen met dit le
dig vertoon van godsdienst en met afkeer wendde ik mü
af, met het besluit nooit weder eene Roomsch Katholieke
kerk te betreden. Daarna bezocht ik Protestantsche kerken
van alle gemeenten; ik gevoelde mij als een schip, dat van
S? zgn anker- geslagen is, zonder roer of gids, zwervend op
de zee van twijfel en onzekerheid; en ware het niet dat
‘ de oneindige barmhartigheid van een altijd goedertieren 2
God, mü gered had, dan zou ik in een volkomen ongeloof
gs? zijn vervallen. ·
Maar Christus was op het schip, ofschoon de oceaan on-
begrensd was en de woedende storm den hemel voor het
` oog verborg, en spoedig werd Züne stem gehoord, die müne
door stormen geslingerde ziel deed bedaren door Zün machtig
woord: ,,Zwijg, wees stil," en de watergolven bedaard-en en
_.¤ - daar werd groote stilte. Mijn geest was zoo door twUfelin­ j
gen bestormd, zoo wreed verontrust door tegenstrijdige ge- · c
V dachten en vruchtelooze pogingen, om het ware geloof uit
te vinden, dat ik het wcmhopige plom had gevormd om
geen büzonderen vorm van godsdienst aan te·nemen, tot .
Z het uur van mün dood: maar God hield over mh de wacht. `•
. I-Iij strekte de hand uit, om mijn voet terug te trekken
y van den rand van den gevaarlüken afgrond, waarop ik mg
äj bevond. Deze worsteling der ziel duurde ongeveer vier
ij maanden, toen müne zuster Gertrude weder vriendelrjkje
jr gens mij werd en 'mü uitnoodigde, om in Boston te komen.
Tijdens mijn bezoek aan eene Roornsch Katholieke dame
á
N
4 __ ,4 A _ ,, , rg. :0.-; H ··~~~’ ·~r· ~ " `