HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 10

JPEG (Deze pagina), 820.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

lt I
j " «
-· ~ (
E I
2 . gi
l
l ` ‘ 1
EERSTE HOOFDSTUK. j

` MIJN VERTREK VAN HUIS. .
Ik ben de oudste van acht kinderen en werd in Ierland
uit achtenswaardige ouders geboren. Mijne moeder behoort
. tot eene aanzienlijke familie; haar meisjesnaam was Mar-
. garet Byron. Wegens hare schoonheid werd zg in hare
­ jeugd genoemd de ,,Roos van Stone Park," hare geboorte- j>
plaats, in het Iersohe graafschap Roscommon. Na haar j
, huwelük met mün vader ging zg met hem naar Amerika _,
. waar zij zich nederzetten op Rhode Island. Ik was toen J
` ` acht jaar oud. _ Q
. Van müne jeugd af werd ik door mijne goede moeder
‘ zorgvuldig onderwezen in het geloof en de overleveringen
', van de Roomsch Katholieke kerk. Ik werd in Protestantsche
= scholen onderwezen en daar verzette ik mij moedig tegen i‘.r
r allen tegenstand of smaad, mün godsdienst aangedaan. Van
g rnüne vroegste jeugd af, hechtte ik veel waarde aan het jj
r gebed en aan de blüken van ware vroomheid. Ik verlangde gj
naar iets beters dan de voorbügaande dwaasheden van de
_ wereld.‘ Müne ziel srnachtte naar de levengevende fontein
{ van de Eeuwige Waarheid. Ik zocht vrede bü de- Maagd
_ r Maria en de heiligen, en in de biecht, maar alles was te ·.
l vergeefs. Mijne zinnen werden gestreeld doorddeintdrukweä<­
* kende plechtigheden de muziek en den iens van e
"Roomsch Katholieken, maar mijne ziel bleef onvoldaan.
‘ Eens ging ik logeeren in Newport op Rhode Island. Hier
j bevond ik mg spoedig vooraan in de vroolüke en lichtzin- . gg
j ICLOOSTERLEVEN. l
1"Q
ï lig
j
,.,_;a,.i·;n....v l Y Y MY W W __4______