HomeDe grenzen der heelkundePagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.64 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

j l ä
T l
7 ï
z l
` den geheelen dag werkt en leeft, is saamgekomen, zal hij
zijne dwaling moeten inzien. Schade en schande zullen hem '
i anders weldra tot andere gedachten brengen.
Meent hij een zelfstandig besluit te nemen, waarschijnlijk
j f heeft de neuropatholoog hem die meening opgedrongen, mis-
schien ook heeft overdreven zucht naar zelfstandigheid zijn
j oordeel beneveld. Blijkt dan de ziekteoorzaak een andere als
X verwacht werd, de operatie onnuttig, misschien schadelijk
te zijn, blijkt het, dat men bij nauwkeuriger overleg dit ”‘
van te voren had kunnen voorzien, wie zal zich dit alles ä
_ dan te wijten hebben? De neuropatholoog, de geneesheer, ‘
V die slechts van raad diende, maar niet hielp beslissen -- h j
_j_ immers de chirurg wist het zelf wel, hij wilde maar eens ~
i praten- of de chirurg, die zal moeten bekennen te volgzaam
. of te zelfstandig zijn besluit genomen te hebben.
1 Naar mijne meening behoort de verantwoordelijkheid in
ä overeenstemming met de kennis te worden afgegrensd.
_ De geneesheer oordeele: ik verwacht deze en die afwijkin- ‘
gen, waarschijnlijk is dit het verder ziektebeloop, ernstig
ää _ genoeg om eene operatie, waarbij men zich het volgende ten _. j
doel stelt, te rechtvaardigen , zelfs al moge aan die operatie .
zeker levensgevaar verbonden zijn. Aan den chirurg kome i
i dan slechts de verantwoordelijkheid, dat die operatie mogelijk A .
4* zij en behoorlijk worde uitgevoerd. _ j
·Hieruit volgt nu nog niet, dat de operateur 1- dit toch is
hier de juistere naam - aan de overwegingen van den genees- f
..7.- ....i...-..- `-. ..,.., _.. ,,,, A _,_r __ 7, _ r;_f4u_m`/g gn ` 4 jl