HomeDe grenzen der heelkundePagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.64 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

T
6 .
` heelkundige behandeling vanlongtering kan worden gedacht -
schijnt het wel, dat geen enkel orgaan den heelkundige on-
toegankelijk zal blijven.
· Moet de heelkundige ook aan deze uiterste grenzen van
zijn gebied nog zelfstandig optreden? Mogen de afwijkingen, l
die men in de zieke organen verwacht of vindt, omdat ze
den heelkundige tot behandelinguitlokken, nog als van heel- m
kundigen aard beschouwd worden? p K
i Voiv BERGMANN, die de hersenchirurgie zoo krachtig hielp
ontwikkelen, aan wien dus in dezen het recht van spreken
niet mag worden ontzegd, geeft op deze vragen een beves- .
tigend antwoord: >>Het is ons chirurgen plicht geworden de i
ziekten van het centraalzenuwstelsel nauwkeurig te leeren
kennen om bij het beslissen over hare behandeling tot een . K
U zelfstandig oordeel in staat te zijn." ‘
Naar mijne meening is hij hier op een dwaalweg. ä
` De verschijnselen van een hersenabces, van een hersen-
gezwel zullen toch niet naar behooren kunnen worden ge-
waardeerd, zoolang een even nauwkeurige kennis van de j
andere ziekten dier organen ontbreekt. En deze zal, zonder ,
veeljarige praktische oefening door boekenstudie alleen wel
niet kunnen worden verkregen.
Mocht een jeugdig chirurg, na het nieuwste handboek over i
hersenpathologie te hebben doorgewerkt, al eens meenen in 4*
kennis dier ziekten voor niemand onder te doen, zoodra hij
, j ­ aan het ziekbed met den neuropatholoog, die in deze ziekten
l
l s
lt i ä