HomeDe grenzen der heelkundePagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

. i .
_ 32
ziekte/mnclige ontleed/sunde anderzijds, werden de voorwaarden
` gegeven, waarnaar het tegenwoordige onderwijs zich schikken ‘ ·· Ut
moet. Dat dit zich daarin eerst van lieverlede terecht vindt,
laat zich gereedelijk begrijpen.
Mogelijk is het, dat wij den nieuwen evenwichtstoestand
nog niet hebben bereikt. Juist door het bestaan dezer moge-
­· lijkheid verkrijgen de wijzigingen, die het onderwüs in ‘
theoretische heelkunde in de latere jaren ondergaan heeft,
een des te grootere beteekenis. {
Reeds in 1876 klaagde B1LLRoTH hoe de theoretische voor-
lezingen, voorheen het zwaartepunt der opleiding, met hoe ‘
langer hoe meer twijfel werden beoordeeld, hoe zij op vele
plaatsen reeds geheel van de series waren verwijderd, elders ~à’
nog slechts uit overlevering werden aangekondigd. Naar
zijne meening was de oorzaak van dit verschijnsel vooral te i
i zoeken in de afnemende belangstelling, waarmede deze
lessen door de studenten werden`bezocht en gevolgd. De ; ti
welsprekende, ook op wetenschappelijk gebied zoo roemrijke v`
` BILLROTH aarzelt niet te erkennen, dat hij telkens de in- o r
richting zijner theoretische lessen wijzigde, in de hoop de
steeds voortgaande vermindering van het aantal zijner toe- h
g hoorders ten laatste tot staan te brengen. `
Dat niets mocht baten, is van algemeene bekendheid. _ u
` De theoretische lessen over heelkunde worden bijna zonder dit P
l uitzondering voor een slechts klein, onoplettend gehoor {
gegeven, in groote tegenstelling met het vrij wel voltallig

. Z