HomeDe grenzen der heelkundePagina 31

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.65 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

l i a .
te l
29 .
l Naar alle zijden draagt zij zoodoende een fragmentarisch, j
een voorloopig karakter. Als een reeks uitloopers, die zich
l met hun breedere, vastere basis in de meer zuivere weten-
j _ schap verliezen, omgeeft zij de algemeene en bizondere
ziektekundige ontleedkunde. Ontneemt haar dezen steun en
l zij keert tot een chaos weêr. - i
Wil men ze in hare waarde verkleinen, men zou kunnen
beweren, dat halfheid, eenzijdigheid haar kenmerk is, wil
men ze prijzen, dan zal men de eeuwigdurende jeugd en
de frischheid moeten roemen, waarmede zij nog ver buiten .
I hare grenzen de overige geneeskundige wetenschappen door-
i ~ amen. ·

{ Na U aldus als mijne meening te hebben uiteengezet, hoe
< de theoretische heelkunde slechts recht van bestaan had, zoo-
1 lang de ziektekundige ontleedkunde niet zelfstandig beoefend
? ` werd, hoe zij echter sinds dien daarin is opgenomen ,
l l zoodat nu nog slechts van een klinische heelkunde kan l
worden gesproken, deze echter alleszins den naam eener i
l wetenschap verdient, moge de paedagogische zijde van dit ­
jv onderwerp nog een oogenblik aan Uwe aandacht worden
i onderworpen. ·
`lv Vooraf moge even worden herinnerd, hoe tot ver in de J j
_ 18de, zelfs tot in het begin der 19de eeuw het onderwijs in l
i heelkunde bijna geheel tot theoretische lessen beperkt bleef. j
‘ t l
z ‘
l