HomeDe grenzen der heelkundePagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.65 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

i as ä
. ging te doen verdwijnen. Eerst dit soort dood heen -- {
dat men vrij wel met rottend been zou kunnen vergelijken--
is het doode been, dat men vroeger als zoodanig kende, dat _
moet uitzweeren of door kunsthulp moet worden verwijderd. ä
Nog aan een derde voorbeeld moge even worden herinnerd.
Slechts zeer zelden komt de patholoog-anotoom in de gele-
' ‘ genheid een beklemde darmbreuk te ontleden, die niet reeds
door een operatie bevrijd werd. En doet zich eens een enkele
maal die gelegenheid voor, dan nog zijn de oorspronkelijke
verhoudingen door de opvolgende ontsteking zoozeer veran- l
derd, dat de juiste voorwaarden waaronder de beklemming
ontstond, zelfs niet meer te gissen zijn. l
. Baart het dan verwondering, dat tot op heden bijna
alleen klinici, chirurgen, de oorzaak der breukbeklemming F
. poogden te doorgronden! ‘ {
Uit bovenstaande voorbeelden moge U gebleken zijn, dat, i
‘ niettegenstaande algemeene en bizondere ziektekundige ont-
leedkunde, de klinische heelkunde toch nog als eene weten- j v l
l schap mag worden betiteld. Bij elk onderdeel valt aan het ziek- rä
l bed nog veel te leeren Nooit is men daar om vragen verlegen. Ei,
i Men kan de klinische _vvetenschap gevoegelijk als de lv
, wetenschap in wording beschouwen; doet zich eenig onder-
deel met meer nauwkeurigheid kennen, dan zal het de ll
moeite der naasting loonen, de patholoog zal het met rui- dlg
l mere gegevens verwerken en het daarna in gelouterden
. vorm den klinicus ter verdere benuttiging weergeven. ’
V