HomeDe grenzen der heelkundePagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 8.65 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

25
handboek over beenbreuken, in 1862 verschenen, geheel op j Q
‘** dezelfde wijze: »over de histologische verhoudingen van het
genezingsproces ..... zal ik mij tot korte opmerkingen bepalen i
en het gebied der discussie niet betreden, omdat ik dit aan i
~‘ _ de vakhistologen vvil overlaten." ‘ l
Tegenwoordig zijn de heelkundigen, die in dit opzicht iets g
anders doen dan eenvoudig kennisnemen van wat de ziekte- l
kundige ontleedkunde leert, voorzeker zeldzame uitzonderingen. l
u Maar toch, ofschoon dit onderwerp voor zoover het zich
E meer op het gebied der zuivere wetenschap afspeelt, door de ·
heelkundigen verlaten werd, beklceden beenbreuk en been-
ziekte in de klinische heelkunde nog altijd een eerste plaats p
t en worden daarin door den klinisch-heelkundige steeds nieuwe L i
banen voor wetenschappelijk onderzoek geopend.
Zoo is, sinds het proces waardoor de beenstukken vast- V
y groeien, den klinicus voldoende scheen toegelicht, diens aan-
I dacht meer gevestigd op de groote regelmatigheid, waarmede .
i aan arm of been steeds ter zelfder plaats de beenbreuk j
gx h gevonden wordt, hoe een dwarsche fractuur hier, een schuin-
, sche daar, een met in elkander vastprikking der beide been- _ j
j stukken wederom op een andere plaats regel is, terwijl in · 1
’t algemeen niet alleen de breuklijn, maar ook de wijze, l
J waarop de breukstukken van elkander afwijken, door vaste _,
; wetten beheerscht bleek. I. j
p De zoo onregelmatig gevormde breuklijn, die in hare I j
onregelmatigheid een spel van het toeval scheen, bleek ten I I
1
... · 1
I
1