HomeDe grenzen der heelkundePagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.78 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

i 21
abcesvorming aanleiding geven. Het ziektebeeld der pyaemie
V" was aldus een samenhangend geheel geworden, het ziekbed 4
gaf slechts een herhaling van het bekende pathologische l
proces. ·
r En toch, nu de hoofzaak bekend was, stelde de klinikus a
zich de eene vraag voor, de andere na. r i
VVaaraan toch lag het, dat de eene zieke wel pyaemisch
« werd, de andere met veel ernstiger wond niet, dat vooral
, de hospitalen door pyaemie werden bezocht, terwijl ten platte
lande bij slechte heelkundige hulp ernstige verwondingen ·
zonder tegenspoed genazen? Zoo de pyaemie besmettelijk was, ’
werd ­ze dan van persoon op persoon overgebracht of moest
tg meer gewicht aan hospitaal invloeden worden toegeschreven?
Q Waren de lichte huiveringen, die bij een ernstige wond bijna _
i nooit ontbraken, aan dezelfde oorzaakte wijten, van gelijke
‘ natuur als de kwaadaardige wondkoortsen? Het verschil tus- i
gl schen onderhuidsche beleedigingen en opene wonden werd
scherper dan ooit gesteld. Zou het mogelijk zijn, evenals een
voor gisting vatbare vloeistof door afsluiting der lucht on-
l veranderd blijft, zoo ook de wonden voor ontbinding te
vrijwaren? GUEPJN omhulde elke wond zoo snel mogelijk
met een dikke laag watten en liet dit verband weken lang
onveranderd zitten. Bij het beleg van Parijs, waar anderen
· bijna al hun lijders aan pyaemie moesten verliezen, verkreeg
Q I hij ongekend goede genezingen. LISTER beproefde de gistings-
li kiemen door carbol te vernietigen, terwijl men in Duitschland
ii
1 ll

. W, ,,,,7** -