HomeDe grenzen der heelkundePagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 8.67 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

t N
· rl?)
Zijn zij slecht vertegenwoordigd, geen der andere hoog-
« ­-- leeraren zal de gevolgen, zelfs niet op eigen gebied kunnen
goed maken. h
Hoe het kwam, dat de snelle uitbreiding dezer weten-
. schappen mede ten koste der theoretische heelkunde ge-
schiedde, behoeft wel geen uitvoerige toelichting. Waar de
‘ patholoog­anatoom, dag in dag uit, alle organen, ziek of
gezond, van eene genees- en heelkunde onafhankelijk, aan
de nauwkeurigste ontleding onderwerpt, zal hij noodzake- [
_ lijkerwijze met ruimeren blik onderzoeken dan de heelkun- . ‘
A ' dige in dit opzicht bezitten kan, zal hij de noodige hulp-
= middelen met grootere geoefendheid beheerschen, de gevon- p
-­ dene afwijkingen veelzijdiger kunnen waardeeren. Waar dit p
I. geschiedt zal de heelkundige slechts hebben toe te zien en i
kennis te nemen, om naar het ziekbed teruggekeerd zijn g
is voordeel te doen met wat hij geleerd heeft.
Maar zou men dan nu niet wederom van eene heel/must
‘ moeten gaan spreken? A
Naar mijne meening in geenen deele. Naast de algemeene
u `" en bizondcre ziektekumlige onllccclktmdc, juist daarop steunend ,
heeft zich de heelkunde als klinische wetenschap dermate
kunnen ontwikkelen, dat zij den naam eener wetenschap ten
i· ‘ volle waardig bleef.
U dit aan te toonen, zal mij gemakkelijk vallen. ·
Zonder twijfel heeft de pathologische anatomie menig ziekte-

g ll
ll
~ gg; . a